ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 25-6-1931

ΓΚΑΙΤΕ: Είνε γνωστόν ότι η εκατονταετηρίς από του θανάτου του Γκαίτε θα εορτασθή εις όλην την Γερμανίαν κατά το προσεχές έτος. Αι εορταί αυταί θ’ αρχίσουν από του έτους τούτου εις το Ιλμενάου, μικράν πόλιν της Θουριγγίας, όπου ο Γκαίτε εώρτασε διά τελευταίαν φοράν την ονομαστικήν του επέτειον, την 28ην Αυγούστου 1831. Επί τη ευκαιρία οργανούται μία έκθεσις ενθυμίων του Γκαίτε και το κτιζόμενον μικρόν θέατρον της πόλεως θα εγκαινιασθή με την παράστασιν της «Ιφιγενείας» του μεγάλου ποιητού.
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ο κ. Λιδωρίκης [υπουργός Εσωτερικών] έθεσεν υπ’ όψει του κ. Πρωθυπουργού τας πληροφορίας των αρχών εν σχέσει με την προχθές σημειωθείσαν ληστείαν επί της οδού Δράμας – Καβάλλας, επί τη ευκαιρία δε ετόνισεν ότι η ασφάλεια δεν είναι ευχάριστος εις τας περιφερείας Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου. Σημειούνται συχνά εις τας περιφερείας αυτάς μικροληστείαι ως και άλλα εγκλήματα, η δε χωροφυλακή δεν έχει επαρκή δύναμιν ίνα τας προλαμβάνη ή τουλάχιστον να συλλαμβάνη τους δράστας. Διά την παγίωσιν της ασφαλείας συμφώνως προς την σχετικήν έκθεσιν του αρχηγείου της Χωροφυλακής απαιτείται πλήρωσις των κενών εις οπλίτας, ανερχομένων σήμερον εις 4.000.