ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 26-6-1931

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ: Τηλεγραφούν εξ Ουασιγκτώνος ότι ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Στίμσον [φωτ.] θα επισκεφθή την Ιταλίαν, Γερμανίαν, Γαλλίαν και τελευταίαν την Αγγλίαν, θα συναντηθή δε πιθανώτατα μετά του κ. Μέλον. […] Αι εφημερίδες εν τοσούτω υποστηρίζουν ότι ο κ. Μέλον θα διεξαγάγη συνομιλίας μετά της γαλλικής Κυβερνήσεως επί των επιφυλάξεων της Γαλλίας επί της προτάσεως του κ. Χούβερ. Μετά τους Παρισίους ο κ. Μέλον θα επισκεφθή το Βερολίνον. […] Κατά τας πληροφορίας των εφημερίδων, η πρωτοβουλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Χούβερ διά την παροχήν ενιαυσίου χρεωστασίου οφείλεται εις τας πιέσεις των Αμερικανών κεφαλαιούχων, επιθυμούντων να αποσοβηθή η χρεωκοπία της Γερμανίας διά να περισωθούν τα κολοσσιαία αμερικανικά κεφάλαια, τα διατιθέμενα εν αυτή.
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ: Κατόπιν αποφάσεως ληφθείσης εις έκτακτον γενικήν συνέλευσιν των βιομηχάνων κλωστοϋφαντουργών της Ελλάδος, ανεστάλη από της χθεσινής εσπέρας η λειτουργία όλων των εργοστασίων και απελύθησαν οι εργάται και αι εργάτριαι. Εις την απόφασιν ταύτην προήλθον οι κλωστοϋφαντουργοί διότι ως ανεκοίνωσαν εκ του νομοσχεδίου περί βαμβακοπαραγωγής –διά του οποίου ως γνωστόν αυξάνεται κατά τι ο επί του βάμβακος δασμός– πλήττεται η βιομηχανία.