ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 29-6-1931

ΚΡΙΣΗ: Η θεατρική κρίσις είναι παγκόσμιο γεγονός. Εις όλας τας χώρας του κόσμου τα θέατρα και κυρίως τα σοβαρά παίζουν ενώπιον καθισμάτων κενών […].
 
ΦΡΑΝΚΟ: Τα γνωσθέντα αργά την νύκτα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών εις Μαδρίτην φέρουν επιτυγχάνοντα με μεγάλην πλειοψηφίαν τον συνδυασμόν του πρωθυπουργού κ. Θαμόρα. Τηλεγραφήματα αφ’ ετέρου εκ Σεβίλλης αγγέλλουν ότι εκεί επιτυγχάνει απολύτως ο συνδυασμός των δημοκρατικών σοσιαλιστών με επί κεφαλής τον γνωστόν αεροπόρον Φράνκο.
 
ΒΡΑΒΕΙΟ: Χθες την 10ην π.μ. τη φροντίδι της Επιτροπής του Τμήματος Προστασίας βρεφών του Πατριωτικού Ιδρύματος, έγινεν εις την Οασιν του Ζαππείου η αρχή της βραβεύσεως του υγιεστέρου βρέφους και των μητέρων αι οποίαι επέδειξαν την μεγαλειτέραν επιμέλειαν και ικανότητα εις την ανατροφήν των τέκνων των. Εις την εορτήν έλαβον μέρος 300 περίπου μητέρες μετά των τέκνων των […]. Το πρώτον βραβείον εδόθη εις την Θεοπίστην Σφενδίλη, μητέρα 5 τέκνων, εκ των οποίων τα δύο τελευταία δίδυμα, κατορθώσασα, παρά τας οικονομικάς της δυσχερείας να αναθρέψη τα τέκνα της και να τα διατηρή υγιά, υπό την προστασίαν και την ενίσχυσιν του τμήματος βρεφών του Πατριωτικού Ιδρύματος.