ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 01-07-1931

90-chronia-prin-01-07-1931-561418477

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: Ο σερ Φλίντερς Πέτρι [φωτ. τρίτος από αριστερά, με συνεργάτες του στην Παλαιστίνη] από πενταετίας περίπου διαμένει μετά της συζύγου του, γνωστής αιγυπτιολόγου και τακτικής συνεργάτιδος του μεγάλου σοφού, πότε εν Αφρική και πότε εν Μικρά Ασία, ενεργών ανασκαφάς. […] «Ο σύζυγός μου ηυνοήθη εξαιρετικώς υπό της τέχνης εις τας ανασκαφάς τας οποίας ενήργησεν εις την πόλιν Τελ-ελ-Αζούλ, την μόνην έδραν των πατριαρχών της εποχής του Αβραάμ όπως υποστηρίζουν τα υπό της Βίβλου γραφόμενα. Εις αυτήν την πόλιν ανεύρομεν εικοσιπέντε περίπου δωμάτια, κατασκευασθέντα προ τεσσάρων χιλιάδων ετών» […]. Η ανακάλυψις της πόλεως Τελ-ελ-Αζούλ ανατρέπει την μέχρι τούδε ιστορίαν της οικοδομικής τέχνης κατά την αρχαιότητα.
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Είνε βέβαιον ότι η τάξις δεν πρόκειται να διασαλευθή πλέον. Δρακόντεια μέτρα ελήφθησαν προς τούτο υπό των αρχών. Περιπολίαι εφίππων και πεζών χ/κων διατρέχουν τας οδούς της πόλεως [Θεσσαλονίκη] η οποία στρατοκρατείται. Ολαι οι ισραηλιτικοί συνοικισμοί και συνοικίαι, όλα τα ισραηλιτικά καταστήματα και ιδρύματα φρουρούνται ισχυρώς. […] Πάσα απόπειρα προς δημιουργίαν ταραχών θα καταστέλλεται πάση θυσία εν ανάγκη και διά της χρησιμοποιήσεως των όπλων.