ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 03-07-1931

ΣΤΡΕΖΕΜΑΝ: Οι Γερμανοί δεν ελησμόνησαν τον Στρέζεμάν των [φωτ.]. Ούτω την 5ην Ιουλίου θα γίνουν επισήμως τα αποκαλυπτήρια του στηθέντος μνημείου του εις την Μαϊυάνς. Της τελετής αυτής θα προηγηθή την 4ην Ιουλίου μία πανεπιστημιακή εορτή εις την μεγάλην αίθουσαν του «Στατχάλλε». Ωρίσθησαν διάφοροι ρήτορες οι οποίοι θα εξάρουν το έργον του Στρέζεμαν. Εις όλας όμως αυτάς τας εκδηλώσεις αντιδρούν οι οπαδοί του Χίτλερ οι οποίοι δεν εννοούν κατ’ ουδένα τρόπον να δώσουν συγχωροχάρτι εις τον εκλιπόντα Μπριάν της Γερμανίας.
 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Εν τω μεταξύ ο κ. Βενιζέλος διά του εν Λονδίνω πρεσβευτού κ. Κακλαμάνου εζήτησεν ιδιαιτέραν συνέντευξιν μετά του Αγγλου υπουργού των Εξωτερικών κ. Χέντερσον, την οποίαν και ώρισεν ούτος διά το απόγευμα της 13ης τρέχοντος, εφόσον θα δυνηθή να φθάση εις την αγγλικήν πρωτεύουσαν, ή την πρωίαν της 14ης, δεδομένου ότι την μεσημβρίαν της ημέρας αυτής ο κ. Χέντερσον αναχωρεί διά Παρισίους. Ο κ. Βενιζέλος θα καταστήση τον κ. Χέντερσον ενήμερον των ελληνικών απόψεων επί της προτάσεως Χούβερ και της απολύτου αδυναμίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως όπως αποδεχθή χρεωστάσιον, δημιουργούν τόσον μεγάλην επιβάρυνσιν διά την Ελλάδα.