ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 6-7-1931

ΕΒΡΑΙΟΣ: «Εγνωρίσαμεν εις την νεότητά μας τον τύπον του αισχυνομένου Εβραίου, προ του οποίου δεν ηδύνατο κανείς να προφέρη την λέξιν “Εβραίος” χωρίς να διαπράξη φοβεράν γκάφαν. Ο τύπος αυτός δεν υπάρχει πλέον εις την εποχήν μας. Δεν είνε πλέον της μόδας. Σήμερον ο Εβραίος εμφανίζεται απροκαλύπτως, επιδεικτικώς σχεδόν, είνε υπερήφανος διά την αρχαιότητα της φυλής του, διά την συμβολήν της φυλής αυτής εις όλας σχεδόν τας σφαίρας της προόδου της ανθρωπότητος. Ο Εβραίος καυχάται διότι είνε Εβραίος. Είνε και αυτό μία από τας εκδηλώσεις του γενικού ενθουσιασμού, ο οποίος χαρακτηρίζει την εποχήν μας. Είνε όμως πρωτίστως μία συνέπεια του σιωνιστικού έργου, το οποίον προήλθε κυρίως από την περίφημον υπόθεσιν Ντρεϋφούς» (Ου. Μάρτεν) [φωτ. Εβραίοι της Νέας Υόρκης].
 
ΕΞΟΔΑ: Παρά την δοθείσαν υπόσχεσιν, μέγα εργοστάσιον κλωστοϋφαντουργίας του Πειραιώς περιέκοψε τα εργατικά ημερομίσθια κατά δέκα τοις εκατόν. Επίσης, παρά την δοθείσαν υπόσχεσιν δεν επληρώθησαν εις πλείστους εργάτας τα ημερομίσθια διά τας ημέρας του κλεισίματος των εργοστασίων. Καλούνται όθεν οι εργάται να πληρώσουν αυτοί από το πενιχρόν των ημεροκάματον τα έξοδα διά την ίδρυσιν του περιφήμου Ινστιτούτου του Βάμβακος!