ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 11-7-1931

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ: Ο διοικητής της Ράιχσμπανκ δόκτωρ Λούτερ [αριστερά] και ο διοικητής της Τραπέζης της Γαλλίας κ. Μωραί [δεξιά] συνεσκέφθησαν μέχρι της 12.15΄. Αι συνεννοήσεις των θα επαναληφθούν κατά την διάρκειαν του παρατεθησομένου υπό του κ. Μωραί προγεύματος και μετά την λήξιν αυτού. Η Τράπεζα της Γαλλίας τηρεί απόλυτον μυστικότητα επί των συνεννοήσεων τούτων. Πιστεύεται ότι ο κ. Λούτερ έλαβε γνώσιν ενταύθα, καθώς και εν Λονδίνω, των όρων υφ’ ους η Τράπεζα της Γερμανίας θα ηδύνατο να λάβη τας πιστώσεις τας οποίας ζητούν αι γερμανικαί βιομηχανικαί επιχειρήσεις. Ο δόκτωρ Λούτερ θα παραμείνη εις Παρισίους μέχρι του απογεύματος της αύριον (σήμερον), πράγμα το οποίον αποδεικνύει ότι αι διαπραγματεύσεις μάλλον ευοδούνται. Το γαλλικόν Υπουργικόν Συμβούλιον συνεζήτησε σήμερον επί των διαπραγματεύσεων μετά του κ. Λούτερ.

ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κατά τηλεγράφημα εκ Σερρών, ομάς ανέργων καπνεργατών παρουσιάσθη εις τα γραφεία της Αυστροελληνικής Εταιρείας και εζήτησε ν’ αναλάβη εργασίαν. Ο διευθυντής ηρνήθη να δεχθή τούτο, επηκολούθησε δε κατόπιν αυτού επίθεσις των καπνεργατών κατά των γραφείων της εταιρείας, των οποίων έθραυσαν τους υελοπίνακας διά λίθων. Δύναμις χωροφυλακής επεμβάσα διέλυσε τους καπνεργάτας, συνέλαβε δε ως πρωταιτίους τρεις εξ αυτών.

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ: Από τον μακρυνόν Καναδάν αγγέλλεται η εφαρμογή ενός νεωτερισμού εις την σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν, ο οποίος αναμφιβόλως θα ημπορούσε να προκαλέση τον φθόνον και των τελειοτέρων σιδηροδρόμων της γηραιάς Ευρώπης. Πρόκειται περί της εγκαταστάσεως τηλεφώνων επί των ταχειών αμαξοστοιχιών των εθνικών καναδικών σιδηροδρόμων, τηλεφώνων, τα οποία ευρίσκονται εις την διάθεσιν των επιβατών, ενώ η αμαξοστοιχία ευρίσκεται εν πλήρει κινήσει. Εις τας αμαξοστοιχίας αυτάς υπήρχον ήδη διά τους επιβάτας ιδιαίτερα δωμάτια, αίθουσαι φαγητού, εγκαταστάσεις ραδιοφώνων και πολλαί άλλαι νεώτεραι ταξειδιωτικαί ανέσεις.