ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 13-7-1931

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ: Η δημοτικότης του Ντουμέρ αρχίζει να κατακτά και τας προθήκας των καταστημάτων νεωτερισμών. Πλείστα εξ αυτών παρουσίασαν εις τας προθήκας των κομψότατα γενειοφόρα «μαννεκέν», ενδεδυμένα εις άψογον φράκον. Αφ’ ετέρου εις την Μονμάρτρην δεν υπάρχει «καντσονετίστας» σεβόμενος εαυτόν, ο οποίος δεν παρεμβάλλει εις τα δίστιχά του το όνομα του κ. Ντουμέρ, με ρίμας πολλάκις απροσδοκήτους. Ετσι, από της σκηνής ενός καμπαρέ οι Παρισινοί επληροφορούντο κατάπληκτοι ότι τα γούστα του κ. Ντουμέρ είναι… «ντου-αμέρ», δηλαδή γλυκόπικρα, ενώ κάποιος άλλος τον παρωμοίαζε με τον μέγαν ποιητήν της αρχαιότητος, τον Ομηρον, ο οποίος έχει την ατυχίαν εις την γαλλικήν να ομοιοκαταληκτή με τον Πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας.
 
ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΑ: Πληροφορούμεθα ότι εκ γενομένων νέων μελετών, υπό των αρμοδίων τεχνικών υπηρεσιών, προέκυψεν ότι το σύνολον των μελλουσών να αποκαλυφθούν γαιών εκ της εκτελέσεως των παραγωγικών έργων δεν πρόκειται να φθάσουν την αρχικώς υπολογισθείσαν έκτασιν. Εκ των γενομένων νέων καταμετρήσεων αι αρμόδιαι υπηρεσίαι αναβιβάζουν ήδη την αποκαλυφθησομένην συνολικώς έκτασιν εις τας πεδιάδας Θεσσαλονίκης και Σερρών και εις τα τενάγη των Φιλίππων εις 1.300.000 στρέμματα έναντι των υπολογισθέντων αρχικώς 2.500.000.