ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 15-7-1931

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ: «Η σημερινή οικονομική καχεξία αποτελεί φάσιν εξυγιάνσεως. Η προηγηθείσα περίοδος οικονομικής ανόδου ήτο τελείως τεχνητή, διότι αντεπεκρίνετο μόνον εις την φρενητιώδη κερδοσκοπίαν ανθρώπων ωρισμένων κατηγοριών, οίτινες ήθελον να πλουτίσουν χωρίς να εργασθούν. Εξ άλλου, η σημερινή κρίσις θα διέλθη, πολύ γρηγορώτερον από την κερδοσκοπικήν μέθην της χθες, τον αντίκτυπον της οποίας υφιστάμεθα σήμερον. Οι χειρότεροι θαμώνες των χρηματιστηρίων κατεστράφησαν σήμερον ή ευρίσκονται εις τας φυλακάς, ενώ οι άλλοι αρχίζουν να εννοούν ότι ούτε δύνανται ούτε πρέπει να υπολογίζουν επί των ευαλώτων πορτοφολίων των ανθρώπων οίτινες προσεβλήθησαν από το πάθος του παιγνιδίου. Εφ’ όσον το κοινόν εξακολουθή να παίζη, είνε αδύνατον να σκεπτόμεθα σοβαράν εξυγίανσιν της καταστάσεως» (Χ. Φορντ).
 
ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΑΡΤΟΥ: Θα συζητηθή αν η διατίμησις του άρτου, η οποία κατά τον πρόεδρον του αισχροδικείου κ. Καρακουλάκην είνε συμβατική και δεν αντιπροσωπεύει πραγματικά δεδομένα, πρέπει ν’ αρθή. Εις την περίπτωσιν αυτήν η τιμή των αλεύρων και του άρτου θα ρυθμίζεται από το εμπόριον. Η επιβάρυνσις εν τούτοις εκ της προσμίξεως εγχωρίου και αλλοδαπού σίτου θα συνεχισθή μέχρι της 1ης Οκτωβρίου, ότε θ’ αρχίση η επιβάρυνσις εκ της νέας εσοδείας.