ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 16-7-1931

ΔΥΣΦΟΡΙΑ: Η δυσφορία της υπαίθρου κατά της Κυβερνήσεως των Τιράννων έφθασεν εις οξύτατον σημείον. Ολόκληρα χωρία μαστίζονται υπό της πείνης και αι μικροσυμπλοκαί μεταξύ χωρικών και μπέηδων συνεχίζονται. […] Η Αλβανική Κυβέρνησις σκέπτεται να επιβάλη δασμόν και επί του καπνού ίνα εξοικονομήση το αναγκαιούν ποσόν διά την εξυπηρέτησιν του Ιταλικού δανείου. Η ύπαιθρος αιτιάται τους Ιταλούς και η Βόρειος Αλβανία κατηγορεί τον Βασιλέα Αχμέτ Ζώγου ότι επώλησε την Αλβανίαν εις τους μαυροχίτωνας. Η αντίδρασις της υπαίθρου κατά των Ιταλών καθίσταται οσημέραι λίαν επικίνδυνος διά την θέσιν του Αχμέτ Ζώγου και της Αλβανικής Κυβερνήσεως.
 
ΖΗΜΙΑ: Ο κ. Βενιζέλος ερωτηθείς υπό ξένων δημοσιογράφων απήντησεν ότι η Ελλάς εκ της προτάσεως Χούβερ ζημιούται περί τας 600 χιλιάδας λίρας. Βεβαίως –προσέθεσεν– ο κ. Χούβερ ωρμήθη εξ αγαθής προθέσεως, ηγνόει όμως τας λεπτομερείας της εφαρμογής του σχεδίου του. Εις παρατήρησιν ότι η Αγγλία και η Αμερική ζημιούνται επίσης ο κ. Βενιζέλος απήντησεν ότι αι Μεγάλαι Δυνάμεις περιμένουν να ισοφαρίσουν την απώλειαν εκ της αναζωογονήσεως του διεθνούς εμπορίου ήτις ελάχιστα πρόκειται να επηρεάση την μικράν Ελλάδα.