ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 17-7-1931

ΑΔΥΝΑΜΙΑ: Εχει λεχθεί τόσας φοράς ότι η μεταπολεμική Αμερική αποτελεί την εστία του εγκλήματος, ώστε η αλήθεια αυτή έχει καταντήσει σήμερον κοινοτυπία. Η αμερικανική αστυνομία ευρίσκεται εν αδυναμία να θέση φραγμόν εις το τρομερόν κύμα εγκληματικότητος. Κανείς δεν αγνοεί ότι οι αρχηγοί των επικινδύνων συμμοριών [φωτ.], μολονότι παγκοίνως γνωστοί, περιφέρονται ασφαλείς υπό τα όμματα των αστυνομικών, ακριβώς όπως εις τον κινηματογράφον, όπου βλέπει κανείς επικινδύνους ληστάς συγκεντρωμένους εις υπόγειον ταβέρναν, με γυναίκας ελαφρών ηθών, πίνοντας την απηγορευμένην σαμπάνιαν, παρ’ όλον ότι εις το συμπόσιον αυτό παρίσταται ολόκληρος λόχος αστυνομικών, μετά δεκάδος μυδραλλιοβόλων, οι οποίοι δεν τολμούν να τους συλλάβουν.
 
ΑΓΩΝΑΣ: Σόφια. – Ο γραμματεύς του Αγροτικού Συνδέσμου κ. Δήμωφ, εις συνέντευξιν εδήλωσεν ότι ο Αγροτικός Σύνδεσμος θα αγωνισθή διά την προστασίαν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των εν τω εξωτερικώ και ιδίως των εις την Μακεδονίαν βουλγαρικών μειονοτήτων. Ο κ. Δήμωφ προσέθεσεν ότι ο Αγροτικός Σύνδεσμος δεν σκέπτεται να καταδιώξη τους Μακεδόνας του Κομιτάτου, εφ’ όσον ούτοι σέβωνται τους νόμους του Κράτους, πολύ δε ολιγώτερον εκείνους οίτινες, εκδιωχθέντες εκ Μακεδονίας και Δοβρουτσάς, εύρον καταφύγιον εις την Βουλγαρίαν.