ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 22-7-1931

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: Λονδίνον, 21 Ιουλίου – Η πρωινή συνεδρίασις της Διασκέψεως […] κατηναλώθη εξ ολοκλήρου εις την εξέτασιν των γενικωτέρων απόψεων της καταστάσεως, συμμετέσχον δε αυτής όλοι οι αντιπρόσωποι. Το πόρισμα των διεξαχθεισών συζητήσεων υπήρξεν ότι η μάλλον επείγουσα άποψις του προβλήματος της γερμανικής κρίσεως είνε η εφαρμογή των μέσων εκείνων δι’ ων θα αποκατασταθή η εμπιστοσύνη επί τη σταθερότητα της οικονομικής καταστάσεως της Γερμανίας. Το έργον τούτο εθεωρήθη ως προκαταρκτικόν της εφαρμογής άλλων μέτρων, τα οποία θα αποσκοπούν την ανόρθωσιν των οικονομικών της Γερμανίας επί μονίμου και σταθεράς βάσεως. Ως πρώτον μέτρον διά την επιτυχίαν του σκοπού τούτου εκρίθη η μη περαιτέρω ανάληψις πιστώσεων εκ Γερμανίας.
 
ΟΚΤΑΩΡΟ: Και οι μεν τροχιοδρομικοί ισχυρίζονται ότι το οκτάωρον κατηργήθη από την Πάουερ. Αντιθέτως η Πάουερ διεβεβαίωσε χθες τον αρμόδιον Υπουργόν διά του διευθυντού της ότι όχι μόνον δεν κατηργήθη, αλλά και εφαρμόζεται αυστηρώς το οκτάωρον. Οι τροχιοδρομικοί επιμένουν, αλλά και η Πάουερ επιμένει επίσης. Ποιον να πιστεύσωμεν εκ των δύο; Ποιος ψεύδεται εκ των δύο; Το καθ’ ημάς, δεν έχομεν κανένα λόγον να δυσπιστώμεν προς τους τροχιοδρομικούς.