ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 23-7-1931

90-chronia-prin-23-7-1931-561443623

ΔΟΥΚΑΣ ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ: Χάρις εις την προσωπικότητά του, ο πρίγκηψ Αλβέρτος, απολαμβάνει σήμερον μεγάλης δημοφιλίας εν Μ. Βρεττανία, ίσην προς την του μεγαλυτέρου αδελφού του πρίγκηπος της Ουαλλίας. Μόλις τον ίδητε, αντιλαμβάνεσθε ότι έχετε ενώπιόν σας τον ναυτικόν, τον αεροπόρον, τον αθλητήν. Εχει το χάρισμα να προβλέπη ακριβώς εκείνο το οποίον αναμένει τις παρ’ αυτού και να εκτελή μετά πάσης προσοχής και λεπτομερείας όλας τας εργασίας του. Παν ό,τι κάμει έχει γίνει καλώς.
 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ: Το καλοκαίρι στας Αθήνας, όλα συνωμοτούν εναντίον του ύπνου ενός αγαθού οικογενειάρχου. Διότι η αθηναϊκή νύκτα είνε το οχληρότερον πράγμα δι’ εκείνον που θα θελήση έστω και διά μίαν στιγμήν να κλείση μάτι. Αι πληγαί της ημέρας είνε φαιδρότητες εμπρός εις τας πληγάς της αθηναϊκής νυκτός. Η εξάτμισις του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέττας είνε υπόθεσις εντελώς κωμική μπροστά εις την μήνιν του νυκτερινού ραδιοφώνου, το οποίον έχει προηγούμενα φοβερά με την Βιέννην και την εκδικείται, αι δε κραυγαί των μανάβηδων ή των μικροπωλητών ωχριούν προ των βραχνιασμένων ορυγμών ενός νυκτερινού γλεντιού μετά ρετσίνας και σαντουρίου.