ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 24-7-1931

90-chronia-prin-24-7-1931-561445036

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ: Καθ’ ον χρόνον αι προετοιμασίαι διά τον μεγαλοπρεπή εορτασμόν των γάμων της αδελφής του Βασιλέως Καρόλου Ιλεάνας μετά του Αρχιδουκός Αντωνίου συνεχίζονται, η πριγκήπισσα Ελένη εγκατέλειψε την Ρουμανικήν πρωτεύουσαν. Η αναχώρησις της Πριγκηπίσσης κατά την στιγμήν αυτήν της προετοιμασίας των τελετών του γάμου της αδελφής του Υψηλού συζύγου της, […] προσδίδει οριστικόν χαρακτήρα […] ώστε να θεωρήται πλέον ως γεγονός τετελεσμένον ότι αι προσπάθειαι της συμφιλιώσεως απέληξαν εις τελειωτικήν αποτυχίαν. […] Αγνωστον πώς πληροφορηθέντα την ώραν της αναχωρήσεως της Υψηλοτάτης διά της Ευρωπαϊκής αμαξοστοιχίας του Σεμπλόν, πλήθη κόσμου της ανωτάτης αριστοκρατίας καθώς και λαού έσπευσαν διά να την αποχαιρετίσουν απερχομένην εις τον σταθμόν. [φωτ. Ο βασιλιάς Κάρολος με την ερωμένη του Μάγδα Λουπέσκου]
 
ΕΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙ: Η Πανεπιστημιακή Λέσχη διοργανώνει εκδρομήν εις Παρισίους επί τη ευκαιρία της Αποικιακής Εκθέσεως, αλλά δέχεται μόνον φοιτητάς, αποκλείουσα τους διδάκτορας. Κατά συνέπειαν οι διδάκτορες ευρίσκονται εν εξεγέρσει, λέγοντες ότι η Λέσχη είνε Πανεπιστημιακή και όχι αποκλειστικώς φοιτητική και επομένως δεν πρέπει ν’ αποκλεισθούν οι μέχρι της χθες έτι φοιτώντες εις το Πανεπιστήμιον. Τι λέγει η Σύγκλητος επ’ αυτού;