ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 28-07-1931

ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ: Αι ιδιοκτήται των ιστιοφόρων απεφάσισαν να παροπλίσουν τα πλοία των τα ευρισκόμενα εις διαφόρους λιμένας του Κράτους, διότι επισωρεύονται ζημίαι εκ των ταξειδίων των, δεν εγένοντο δε αποδεκταί από την Κυβέρνησιν αι επανειλημμένως υποβληθείσαι εις αυτήν υποδείξεις των.

ΖΗΜΙΑ: Διεπιστώθη [σε έρευνα του Υπουργείου Γεωργίας] ότι η καλλιέργεια των ευγενών ειδών καπνού επιφέρει ζημίας εις τους παραγωγούς 1117 δραχμών κατά στρέμμα, πολύ δε μεγαλυτέραν εκ της καλλιεργείας δευτέρας ποιότητος καπνού. Η κατά στρέμμα ζημία εκάστου σταφιδοπαραγωγού αναβιβάζεται εις 36ο δραχμάς, του ελαιοπαραγωγού εις 32 και του οινοπαραγωγού υπερβαίνει τας 400 δραχμάς ανά στρέμμα.

ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ: Βουκουρέστι. Κατά τας τελευταίας ημέρας εσημειώθησαν τρεις εγκληματικαί απόπειραι επί των σιδηροδρομικών γραμμών. Η πρώτη εσημειώθη εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Βούδα, παρά το Πλοέστι, όπου εξερράγη εν μηχάνημα την στιγμήν καθ’ ην μία εμπορική αμαξοστοιχία διήρχετο εκείθεν. Αλλη βόμβα εξερράγη παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν του Ιασίου υπό αναλόγους συνθήκας. Τέλος πλησίον του σταθμού Ρομνιτσένι της Βεσσαραβίας εις πλείστα σημεία η γραμμή ευρέθη κατεστραμμένη αφαιρεθεισών των σιδηροτροχιών. Ενηργήθησαν πλείσται συλλήψεις, κατά την γνώμην δε των Αρχών, πρόκειται περί κομμουνιστικής τρομοκρατικής οργανώσεως.