ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 29-07-1931

90-chronia-prin-29-07-1931-561450625

ΝΑΥΤΙΑ: Οπως μας πληροφορεί ένα αμερικανικόν επιστημονικόν περιοδικόν, συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα όταν η αύρα πλήττη ένα κτίριον με 40 ή περισσοτέρους ορόφους. Οι υπάλληλοι, ενώ εργάζονται, αισθάνονται κάποτε το κτίριον να σείεται και συχνά μάλιστα παθαίνουν ναυτίαν. Η παράδοξος αύτη «ναυτία του ουρανού» εξηγείται ευκόλως όταν παρατηρήσει τις τα διάφορα αντικείμενα εντός του δωματίου να ταλαντεύωνται.
 
Η ΟΔΟΣ: Η συνδιάσκεψις του Λονδίνου έθεσε την φοράν αυτήν εις το πραγματικόν της επίπεδον το ζήτημα των γερμανογαλλικών σχέσεων. […] Η οδός είνε πλέον σαφής: Είνε η γερμανογαλλική συμφωνία διά των αμοιβαίων υποχωρήσεων και της αμοιβαίας καλοπιστίας. Είνε ο συντονισμός των προσπαθειών όλων των Δυνάμεων διά την σταθεροποίησιν της ειρήνης, εάν παρά τας συντόνους πολεμικάς προπαρασκευάς και παρά την εθνικιστικήν αδιαλλαξίαν τα έθνη κατά βάθος τείνουν προς το ειρηνιστικόν ιδεώδες.
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Την 7ην μ.μ. της προσεχούς Παρασκευής, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών του υπουργικού συμβουλίου θα γίνουν τα εγκαίνια της ενάρξεως της λειτουργίας των αυτομάτων τηλεφώνων, τα οποία θα παραδοθούν εις την κοινήν χρήσιν από του μεσονυκτίου της 31 τρέχοντος προς την 1ην Αυγούστου.