ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 30-07-1931

90-chronia-prin-30-07-1931-561451858

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Εκ των συζητήσεων [στο συνέδριο του Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης] διεπιστώθη ότι αι δαπάναι των εξοπλισμών ανέρχονται σήμερον εις όλα τα κράτη εις 21 δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα, ενώ προπολεμικώς, το 1914, δεν υπερέβαινον τα 11 δισεκατομμύρια!! Το συνέδριον εκηρύχθη υπέρ του πλήρους αφοπλισμού και αν τούτο είνε αδύνατον υπέρ του περιορισμού των εξοπλισμών εις επίπεδον κατώτερον του 1914. Επίσης απεδέχθη να καταργηθή το ιδιωτικόν εμπόριον των πολεμικών ειδών, η κατασκευή των οποίων να υποβάλλεται εις προηγούμενον έλεγχον της Κ.Τ.Ε. Και να επέλθη ισότης από απόψεως εξοπλισμών.
 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Ελήφθη τηλεγράφημα του εν Βουκουρεστίω πρεσβευτού κ. Κόλλια αναφέρον ότι επήλθεν οριστική συμφωνία επί της τελικής διατυπώσεως της ελληνορουμανικής συμβάσεως εμπορίου, ναυτιλίας και εγκαταστάσεως υπηκόων. […] Διά της συμβάσεως εξασφαλίζεται η εισαγωγή εις Ρουμανίαν των κυριωτέρων ελληνικών προϊόντων με ηλαττωμένον τον εισαγωγικόν δασμόν και την επ’ αυτών φορολογίαν καταναλώσεως. Επίσης ρυθμίζονται τα ζητήματα των ελληνικών εν Ρουμανία κοινοτήτων και σχολείων, της διαμονής και εγκαταστάσεως των Ελλήνων υπηκόων, της αποζημιώσεως των Ελλήνων ιδιοκτητών ποταμοπλοίων (σλεπίων) του Δουνάβεως κατά τον ευνοϊκώτερον δυνατόν τρόπον, ώστε και αυτοί οι ενδιαφερόμενοι να τον θεωρούν ικανοποιητικόν.