ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν…31 – 7 – 1931

90-chronia-prin-31-7-1931-561452713

ΟΜΟΦΩΝΙΑ: Η συνδιάσκεψις του Λονδίνου [φωτ.] δεν ετελείωσε με αποτυχίαν. Αλλά και ουδείς ισχυρίζεται ότι επέτυχεν. […] H Βρεταννική κοινή γνώμη παρουσιάζεται επί του σημείου αυτού ομόφωνος. Εκ μιας συζητήσεως επί του αφοπλισμού, διεξαχθείσης εις την Βουλήν των Κοινοτήτων, κατεδείχθη ότι όλα τα κόμματα ευρίσκοντο εν πλήρη ομοφωνία. Η διαδήλωσις υπέρ της ειρήνης, εις την οποίαν έλαβον μέρος οι αρχηγοί και των τριών κομμάτων, επέσυρε την γενικήν προσοχήν. Αλλ’ οι λόγοι όλων κατέληξαν με την διαπίστωσιν ότι η Βρεταννία είνε έτοιμη να προβή εις νέαν ελάττωσιν των εξοπλισμών της, εάν εις τούτο συγκατατεθούν και αι άλλαι δυνάμεις. Επίσης ομοφωνία υπάρχει μεταξύ των κομμάτων επί των διαφόρων ζητημάτων άτινα συνεζητήθησαν εις την συνδιάσκεψιν. Καθ’ όλην την Μεγάλην Βρεταννίαν επεκράτησεν αίσθημα απογοητεύσεως όταν κατέστη αντιληπτόν ότι η πρωτοβουλία Χούβερ δεν εφώτισεν την κατάστασιν, ως ηλπίζετο.
 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Λαός Μεγάρων κατάπληκτος προ ζητουμένης συγχωνεύσεως ιστορικής μονής Φανερωμένης, προσκυνηματικής αξίας ίσης προς Ευαγγελίστριαν Τήνου, προστάτιδος Μεγαρίδος, εις ασήμαντον μονήν Αιγίνης παρακαλεί αποτραπή τοιαύτη συγχώνευσις, κριθή πρότασις μακαριωτάτου παράνομος άτε προσωπικού μονής είκοσι ιερομόναχοι και μοναχοί, νόμου επιτρέποντος συγχώνευσιν μονών κάτω των εξ αδελφών.