ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 4-8-1931

ΑΝΕΡΓΙΑ: Η ανεργία είνε κακόν, το οποίον ανέκαθεν εγνώρισαν αι ανθρώπιναι κοινωνίαι. Ελέχθη ότι είνε ασθένεια ενδημική, επιδεινουμένη από τας καλουμένας «περιοδικάς κρίσεις» τας εκρηγνυομένας σχεδόν πανομοιοτύπως και κανονικώς αναπαραγομένας. […] Σήμερον δεν πρόκειται περί ενδημικού κακού. Η ανεργία την οποίαν βλέπομεν λαμβάνει νέας και απροσδοκήτους διαστάσεις. Επιταχύνεται με απρόβλεπτον ρυθμόν και λαμβάνει την έκτασιν παγκοσμίου καταστροφής. […] Σήμερον ο άνεργος δεν δύναται πουθενά να μεταναστεύση. Τα σύνορα όλων των κρατών τού είναι κλεισμένα. Η κρίσις έχει προσβάλει ολόκληρον τον κόσμον.

ΕΡΑΝΟΣ: Από 1ης Αυγούστου τίθενται επί τέλους εις αποστρατείαν αι δεσποινίδες με τα κουτιά των εράνων, αι οποίαι εφορολόγουν από καιρού εις καιρόν τους συμπολίτας. Διά του δημοσιευθέντος νέου νόμου απαγορεύεται αυστηρώς η διενέργεια εράνων υπέρ ναών οι οποίοι πρόκειται ν’ ανεγερθούν εις το απώτερον μέλλον και υπέρ σωματείων τα οποία έχουν προορισμόν την περίθαλψιν των μελών των.
 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Πληροφορούμεθα ότι ο επιθεωρητής της εκπαιδεύσεως κ. Λεόνε ετιμώρησεν ολόκληρον το σχολείον του χωρίου Μαριτσά, μαθητάς και διδασκάλους, εις συνέχειαν των μαθημάτων και κατά το θέρος, διότι οι μαθηταί δεν έδειξαν μεγάλας προόδους εις την ιταλικήν γλώσσαν.