ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 11-8-1931

ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ: Το επικίνδυνον ταξείδιον του καθηγητού Πικάρ κατέστησεν αναγκαίαν την διεξαγωγήν όσο το δυνατόν ευρυτέρων ερευνών μακράν του ατμοσφαιρικού περιβλήματος της γης, το οποίον τροποποιεί και καθιστά πολυσύνθετα τα φαινόμενα. Και θα έλθη ίσως ημέρα καθ’ ην θα εγκαταστήσωμεν εργαστήριον εις την στρατόσφαιραν. Εν τω μεταξύ, οι επιστήμονες ανέρχονται εις τα όρη και ενεργούν εγκαταστάσεις. Το αστεροσκοπείον Βαλλό επί του όρους Μπλαν ύψους 4.800 μέτρων (το υψηλότερον της Ευρώπης), το αστεροσκοπείον Πούντα Γκνιφέτι επί του όρους Ροζ, ύψους 4.000 μέτρων, του Γκορνεργκρά, ύψους 3.000 μέτρων, και άλλα προσφέρουν εις την αστρονομίαν και μετεωρολογίαν πολυτίμους υπηρεσίας.
 
ΣΩΤΗΡΙΑ: Εις εν και ήμισυ εκατομμύριον λιρών ανέρχεται μέχρι τούδε το ποσόν το οποίον κατά το τρέχον έτος επλήρωσε διά ναύλους εις ελληνικά ατμόπλοια η Σοβιετική Κυβέρνησις. Και οι ναυλώσεις εξακολουθούν και οι προσφερόμενοι ναύλοι ημέρα τη ημέρα γίνονται υψηλότεροι. Ούτω χάρις εις τους Μπολσεβίκους η ελληνική εμπορική ναυτιλία έλαβεν ζωηροτάτην ενίσχυσιν, η οποία την έσωσε κυριολεκτικώς.
 
ΑΜΥΝΑ: Κατόπιν προσκλήσεως συνεκεντρώθησαν εις τα Γραφεία της Πανελληνίου Αστικής Ενώσεως αντιπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων και συνεζήτησαν διά την λήψιν γενικών μέτρων αμύνης κατά του κομμουνισμού.