ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 19-08-1931

ΣΚΥΛΟΙ: Ο πυρετός της Μασσαλίας [φωτ.], όπως εχαρακτηρίσθη η νέα επιδημία, δεν φαίνεται να είνε τόσον ακίνδυνος, όπως ισχυρίζονται οι αρμόδιοι. Η νόσος, συνοδευομένη από υψηλόν πυρετόν, διαρκεί συνήθως από δέκα πέντε ημερών μέχρις ενός μηνός και κατά το διάστημα αυτό ο ασθενής ταλαιπωρείται φρικωδώς. Αλλ’ η νόσος αυτή παρουσιάζει και μίαν πρωτοτυπίαν. Δεν απαιτεί προφύλαξιν των ανθρώπων, αλλά των σκύλλων. Πρέπει λοιπόν να έχωμεν τελείως καθαρούς τους σκύλλους μας εάν θέλωμεν ν’ αποφύγωμεν τον πυρετόν της Μασσαλίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Μια αιφνιδιαστική διαταγή ανεστάτωσε το ελαφρόν μουσικόν θέατρον και δη το επιθεωρησιακόν. Η αστυνομία δι’ εγγράφου της απηγόρευσε την από σκηνής σάτυραν των σύγχρονων πολιτικών προσώπων. Η απαγόρευσις εκοινοποιήθη προς όλα τα θέατρα της επιθεωρήσεως και προς την Εταιρείαν θεατρικών συγγραφέων.

ΕΚΤΟΠΙΣΗ: Κατά την χθεσινήν συνεργασίαν του κ. Υπουργού των Εσωτερικών μετά του κ. Υφυπουργού των Οικονομικών συνεζητήθη και το ζήτημα του τόπου όπου εκτοπιζόμενοι θα περιορισθούν οι κομμουνισταί. Απεφασίσθη δε προς αποφυγήν διαμαρτυριών εκ μέρους των κατοίκων όπως όλοι οι κομμουνισταί οι οποίοι θα εκτοπισθούν υπό των δικαστηρίων […] μεταφερθούν εις τινά των ακατοικήτων εις Κυκλάδας νήσων.