ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 21-8-1931

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Η Νότιος Ιρλανδία απειλείται και πάλιν από μια νέαν βασιλείαν της τρομοκρατίας. Κατά τους τελευταίους μήνας η κατάστασις έγινε σοβαρωτάτη και υπάρχουν φόβοι ότι συν τω χρόνω θα επιδεινωθή έτι περισσότερον. Αι ολίγαι χιλιάδες των Δημοκρατικών εις τας τάξεις των οποίων υπάρχει και ισχυρόν κομμουνιστικόν στοιχείον απειλούν να ρίψουν και πάλιν την χώραν εις ένα αιματηρόν σπαραγμόν όπως αποδεικνύουν τα τελευταία γεγονότα.
 
ΚΡΙΣΗ: Η Αγγλία αντιμετωπίζει μίαν σοβαράν κρίσιν με σοβαρόν πνεύμα. Και αντιλαμβάνεται την αιτίαν της κρίσεως. Γνωρίζει ότι η αιτία αυτή είνε ότι ως έθνος ζώμεν εξοδεύοντες περισσότερα από τας δυνάμεις μας. Γνωρίζει ότι η κρίσις αυτή δεν είναι νέα αλλά παλαιά. Γνωρίζει ότι από μιας δεκαετίας και πλέον οι κυβερνήται μας έκλεισαν τους οφθαλμούς των προ της αληθείας και ήλπιζαν τυφλώς και αλογίστως εις μίαν μελλοντικήν βελτίωσιν [Τζ. Ντάκλας, οικονομολόγος].
 
ΣΤΑΦΙΔΑ: Συνήλθεν χθες εις τρίωρον συνεδρίασιν το υπουργικόν Συμβούλιον. Ησχολήθη κυρίως […] με το ζήτημα της χρηματοδοτήσεως του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού διά να δυνηθή ούτος να εξαγοράση το παρακράτημα της εφετεινής εσοδείας της σταφίδος και ν’ αποζημιώση τους πληγέντας εκ του παγετού σταφιδοπαραγωγούς.