ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 24-08-1931

ΕΠΙΔΗΜΙΑ: Αγνώστου μορφής και χαρακτήρος επιδημία ενέσκηψεν εις την Σύρον [φωτ.]. Τριάκοντα κρούσματα εσημειώθησαν, τέσσερα εξ αυτών ήσαν θανατηφόρα και οι ιατροί της νήσου ευρίσκονται εις μεγάλην αμηχανίαν μη γνωρίζοντες πώς να καταπολεμήσουν την πρωτοφανή αυτήν νόσον.

ΠΕΡΡΟΚΕ: Η προανάκρισις διά τας προχθεσινάς βαρβάρους και αιματηράς σκηνάς του θεάτρου Περροκέ εξηκολούθησε και χθες, αποδειχθείσης της ενοχής των συλληφθέντων. Εκτός όμως των επισήμων ανακρίσεων υπήρχον χθες απολύτως εξηκριβωμέναι πληροφορίαι, αι οποίαι και θα κατατεθούν σήμερον εις την ανάκρισιν, κατά τας οποίας τας αιματηράς σκηνάς προεκάλεσαν συγγενείς και «άνθρωποι» του τέως σωματοφύλακος του κ. Βενιζέλου Παύλου Γύπαρη, αποστράτου ταγματάρχου, και όργανα της Λέσχης των Φιλελευθέρων. Προς δε ότι τα πρόσωπα άτινα επυροβόλησαν εις την σκηνήν του θεάτρου «Περροκέ» και εφόνευσαν ένα ατυχή μηχανικόν τραυματίσαντα τρεις άλλους πολίτας είνε κοινοί μπράβοι εις ους είχεν ανατεθή υπό του Γύπαρη η εξόντωσις των διευθυντών δύο αντιβενιζελικών εφημερίδων.

ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ: Ελληνικά σταφύλια αποσταλέντα εις Λονδίνον εγένοντο ανάρπαστα. Το σχετικόν τηλεγράφημα αναφέρει ότι η πρώτη αποστολή επωλήθη διά δημοπρασίας προς επτά σελλίνια τα πέντε κιλά, ήτοι περίπου τριάκοντα τέσσαρας δραχμάς η οκά!