ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 25-08-1931

ΜΠΑΛΜΟΡΑΛ: Ο πύργος του Μπαλμόραλ, όπου από προχθές φιλοξενείται ο Βασιλεύς Γεώργιος υπό του Βασιλέως και της Βασιλίσσης της Αγγλίας, είνε ιδιοκτησία του Αγγλου Μονάρχου εις την επαρχίαν του Αλμπερντίν της Ανατολικής Σκωτίας. […] Το κτήμα και τα δάση του Μπαλμόραλ είνε φημισμένα διά την αφθονίαν του κυνηγίου των. Ο Βασιλεύς της Αγγλίας συνηθίζει να μεταβαίνη κατ’ έτος εις αυτά διά κυνήγιον περί τα τέλη Αυγούστου, προσκαλεί δε πάντοτε τον πρωθυπουργόν.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ: Ο αγγλικός τύπος ο αντιπολιτευόμενος το εργατικόν κόμμα, λαμβάνων αφορμήν εκ της παραιτήσεως της αγγλικής Κυβερνήσεως, γράφει ότι οι εργατικοί κατά τας προσεχείς εκλογάς οφείλουν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τας ευθύνας της υπ’ αυτών διακυβερνήσεως της χώρας και να μη ζητούν να επιρρίψουν εις τα άλλα κόμματα την ευθύνην των αντιδημοτικών μέτρων διά την αντιμετώπισιν της οικονομικής καταστροφής. Τονίζουν περαιτέρω ότι και το δεύτερον πείραμα της διακυβερνήσεως της χώρας υπό του εργατικού κόμματος απέτυχε και ουδείς λόγος συντρέχει επαναλήψεως και τρίτου πειράματος.

ΔΑΓΓΕΙΟΣ: Η εκδηλωθείσα εις Σύρον επιδημία είνε λοίμωξις, οφειλομένη πρωτίστως εις κώνωπας και δη εις την στεγόμυιαν, φορέα του μολύσματος του δαγγείου πυρετού.