ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 27-08-1931

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΣ: Από τινος έμαθε να χρησιμοποιεί τα υψίσυχνα ρεύματα και η χειρουργική και τα κατέστησε μάλιστα συντελεστήν μεγάλης προόδου διά την θεραπείαν των νόσων, εφευρίσκουσα την άνευ απωλείας αίματος εγχείρησιν. Σήμερον αι τομαί δεν γίνονται πλέον πάντοτε με το νυστέρι ή με το ψαλίδι, αλλά και τη βοηθεία ενός χειρουργικού ηλεκτροδίου θερμαινομένου εις βαθμόν λίαν υψηλόν διά της διαθερμίας. Τοιουτοτρόπως κατέστη επίσης δυνατή σήμερον η πλήρης καταστροφή μεγάλων όγκων, των οποίων η εγχείρησις εθεωρείτο άλλοτε αδύνατος. Η μέθοδος είνε γνωστή υπό την επωνυμίαν «ηλεκτρόπληξις».

ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Λέγοντες ηχητικόν φιλμ, δεν πρέπει μόνον να εννοούμεν την σύγχρονον αναπαραγωγήν εικόνος και ήχου. Χάριν εις την θαυμασίαν αυτήν ανακάλυψιν, δυνάμεθα να χωρίσωμεν τον ήχον από την εικόνα. Ενας ευρωπαϊκός οίκος κατεσκεύασε τελευταίως μικροσκοπικόν μηχάνημα δυνάμενον να αναπαραγάγη τους ήχους του κινηματογραφικού φιλμ. Οπωσδήποτε το μηχάνημα στοιχίζει πολύ κυρίως διότι πρέπει απαραιτήτως να ασφαλισθή κατά της πυρκαϊάς. Διά τούτο η εφεύρεσις δεν διεδόθη. Τελευταίως εν τούτοις ανευρέθη μία μέθοδος απλή. Η ταινία, η οποία στοιχίζει ακριβά και είνε επικίνδυνος, αντικατεστάθη με σύνηθες χαρτί επί του οποίου αποτυπούται ο ήχος.