ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν στην «Κ» 29 – 8 – 1931

ΣΥΜΦΩΝΟ: Τηλεγραφήματα εκ Μόσχας αγγέλλουν ότι το Συμβούλιον των επιτρόπων του λαού ενέκρινεν απολύτως την στάσιν του Κρενστίνσκυ επί της πολωνικής προτάσεως διά την σύναψιν συμφώνου περί μη επιθέσεως. Επισήμως βεβαιούται ότι η σοβιετική Κυβέρνησις είνε διατεθειμένη να διαπραγματευθή το σύμφωνον μετά της Πολωνίας υπό τους κάτωθι όρους. 1) Oτι το σύμφωνον θα περιορισθή μόνον εις την Πολωνίαν και δεν θα επεκταθή εις τους συμμάχους της. 2) H Σοβιετική Ρωσσία δεν πρόκειται να παράσχη την εγγύησίν της διά την διατήρησιν των σημερινών της συνόρων και διατυπώνει κατηγορηματικώς επιφυλάξεις διά το ζήτημα της Βεσσαραβίας. 3) Η Σοβιετική Ρωσσία αρνείται να αναγνωρίση σημερινάς ή μελλοντικάς αξιώσεις της Πολωνίας επί του Δάντσιγκ [φωτ.] και 4) ζητεί όπως η Πολωνία τηρήση αυστηράν ουδετερότητα εις περίπτωσιν πολέμου μεταξύ Ρωσσίας και οιασδήποτε άλλης Δυνάμεως.
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ: Την 3 μ.μ. σήμερον αναχωρεί ο κ. Βενιζέλος μετά του κ. Μιχαλακόπουλου με το ατμόπλοιον «Πατρίς ΙΙ» μέσω Μασσαλίας εις Γενεύην, όπου θα ευρίσκεται την εσπέραν της προσεχούς Τρίτης. […] Ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος και θα υποστηρίξη προσωπικώς εν Γενεύη την ελληνικήν άποψιν επί του δημιουργηθέντος ζητήματος εκ της αναστολής της καταβολής των δόσεων Καφαντάρη – Μολώφ, θ’ αποκρούση κατ’ αρχήν την επέμβασιν της Κ.Τ.Ε., ως αναρμοδίας διά την ρύθμισιν του ζητήματος. Θα αναπτύξη την γνωστήν ελληνικήν άποψιν κατά την οποίαν εφόσον η Ελλάς απεδέχθη την αναστολήν των «ανατολικών επανορθώσεων» υπό τον όρον της αναστολής και των υποχρεώσεών της εκ του χρέους Καφαντάρη – Μολώφ, το οποίον θεωρεί διακυβερνητικόν, ουδείς δύναται να την αναγκάση να δεχθή αναστολήν των επανορθώσεων χωρίς και αντίστοιχον αναστολήν των υποχρεώσεών της.