ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 31-8-1931

ΔΕΘ: Η γενναία συμμετοχή της Ελβετίας εις την Εκθεσιν της Θεσσαλονίκης θα χρησιμεύση ως άριστον μέσον ενισχύσεως και θα τονώση τον διεθνή αυτής χαρακτήρα. Είκοσι και εξ μεγάλοι βιομηχανικοί οίκοι της Ελβετίας θα αντιπροσωπευθώσι δι’ ειδικών εκθεμάτων, ώστε θα ιδρυθή εν μέγα Ελβετικόν περίπτερον.
 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Κατά τα σημερινά εκ Λονδίνου τηλεγραφήματα, επιτροπή αντιπροσωπεύουσα τους Αγγλους υπαλλήλους εζήτησε να παρουσιασθή εις τον υπουργόν Οικονομικών της νέας κυβερνήσεως, διά να διαμαρτυρηθή εναντίον της αποφασισθείσης μειώσεως των υπαλληλικών αποδοχών και να ζητήση την διατήρησιν του σημερινού καθεστώτος εις τους μισθούς. Ο κ. Φ. Σνόουντεν απέπεμψε την επιτροπήν, χωρίς να δεχθή καν να ακούση τα αιτήματά της και τα εις υποστήριξιν αυτών προβαλλόμενα επιχειρήματα. Χαρακτηριστικότατα μάλιστα προσέθησεν εις την άρνησίν του όπως τους δεχθή: «Δεν έχω ούτε καιρόν ούτε διάθεσιν να ακούω κλαυθηρισμούς».
 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ: Αι χθεσιναί αποκαλύψεις της «Καθημερινής» περί των καταβαλλομένων ενεργειών όπως ματαιωθή η ηλεκτροκίνησις του σιδηροδρόμου Αθηνών-Κηφισσιάς και η περίεργος εις τούτο ενέργεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προυκάλεσαν την αγανάκτησιν των κατοίκων των προαστείων μεταξύ των οποίων ήρχισαν να διεξάγωνται συνεννοήσεις διά την συγκρότησιν συλλαλητηρίων.