ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 1-9-1931

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ: Λονδίνον – Ζωηροτάτη εξακολουθεί η πολιτική κίνησις η οποία ήρχισεν εξ αφορμής του σχηματισμού της νέας κυβερνήσεως συνασπισμού και της αποφάσεως του Εργατικού κόμματος όπως καταπολεμήση την νέαν αυτήν κυβέρνησιν. Εις το πρωθυπουργικόν μέγαρον της Ντάουνιγκ Στρητ συνήλθον την παρελθούσαν Πέμπτην αι δύο επιτροπαί [φωτ.] αι οποίοι συνεκροτήθησαν διά να προετοιμάσουν το νομοσχέδιον περί της εξυγιάνσεως του προϋπολογισμού της χώρας, το οποίον θα υποβληθεί εις την Βουλήν των Κοινοτήτων κατά την επανάληψιν των εργασιών της, εις τας 8 Σεπτεμβρίου.
 
ΠΡΟΣΦΥΓΗ: Η ελληνοβουλγαρική διαφορά, λόγω της επιμονής της Βουλγαρίας όπως μη αποσύρη την κατατεθείσαν προσφυγήν της, αποτελεί εν εκ των κυριωτέρων ζητημάτων τα οποία πρόκειται να συζητηθούν κατά την μεθαύριον ερχομένην σύνοδον του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών. Το ζήτημα δε τούτο, κατ’ επίθεσιν προς τα συνήθη βαλκανικά ζητήματα, προσελκύει ήδη το ενδιαφέρον όλων των διπλωματικών κύκλων, διότι αφ’ ενός μεν καταβάλλονται προσπάθειαι προς άσκησιν πιέσεως επ’ αμφοτέρων των κρατών παρ’ ορισμένων Μ. Δυνάμεων και αφ’ ετέρου διότι εις την Βουλγαρίαν, εν η περιπτώσει ήθελεν επικρατήσει η ελληνική άποψις, αναμφιβόλως θα αποφασισθή να δοθή ανάλογος οικονομική ενίσχυσις.