ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 11-9-1931

ΕΝΤΙΣΟΝ: Ο Θωμάς Εδισσον, ο μέγας της ανθρωπότητος ευεργέτης, του οποίου το όνομα και τα έργα μόνον άγριοι, μη ελθόντες μέχρι τούδε με καμμίαν με τον πολιτισμόν επαφήν, είνε δυνατόν να αγνοούν, ασθενών από εβδομάδων βαρύτατα, ευρίσκεται πλέον εις τας τελευταίας στιγμάς της ζωής του.
 
ΦΑΝΤΑΣΙΟΚΟΠΟΣ: Κατόπιν των πειραμάτων των καθηγητών Οπελ, Ομπερθ και Γκοντάρ διά την κατασκευήν ρουκέτας προς μετάβασιν εις άλλους πλανήτας, η ιδέα ταξειδίου εις άλλους κόσμους λαμβάνει ήδη την μορφήν επιστημονικής δυνατότητος. Το πρόβλημα πράγματι είνε τεχνικής φύσεως. Προ 30 ετών ακόμη ο Βερν εθεωρείτο ως φαντασιοκόπος, διότι ετόλμα να περιγράψη αεροπλάνα, υποβρύχια και ταξείδια εις την σελήνην. Σήμερον, πολλά των ονείρων του επραγματοποιήθησαν.
 
ΖΥΜΩΣΕΙΣ: Δεν γνωρίζομεν αν η Αντιπολίτευσις θα αναγκασθή να συνεργασθή κατά τας προσεχείς εκλογάς ή ΚΑΙ προ αυτών, ουδέ γνωρίζομεν ποία είνε η λαϊκή δύναμις ενός εκάστου των κομμάτων τα οποία την απαρτίζουν. Διότι καθ’ ημέραν συντελούνται εις το σώμα της νέαι μεταβολαί και νέαι ζυμώσεις και καθ’ ημέραν αναπηδούν γύρω της νέαι διαθέσεις και νέα κόμματα: Λαϊκοί, Προοδευτικοί, Εργατικοί, Αγρόται, Ελευθερόφρονες. Ταύτα έως χθες. Και αύριον;