ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 16-9-1931

ΙΣΟΤΗΣ: Ο Γκάντι, ομιλών ενώπιον της επιτροπής μελετών της Ινδικής Διασκέψεως διά την εφαρμογήν του νέου συντάγματος των Ινδιών, εδήλωσεν ότι επιθυμεί να ίδη τας Ινδίας ελευθέρας και ισοτίμους προς την Μ. Βρεττανίαν. Ηλθον εις το Λονδίνον, είπε, διαπνεόμενος υπό πνεύματος συνεργασίας όπως προσπαθήσω να εύρω τα σημεία της δυνατής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Εβεβαίωσεν ότι εν ουδεμία περιπτώσει ηθέλησε να φέρη εις αμηχανίαν τας αρχάς. […] Από της πρώτης στιγμής της εμφανίσεώς του, όλαι αι πολιτικαί αποχρώσεις αντεπροσωπεύθησαν εις αυτό και έκτοτε καθιερώθη ότι εφ’ όσον δεν καθιερούται πλήρης ισότης μεταξύ Ινδών και Μουσουλμάνων, πλήρης ελευθερία δεν δύναται να υπάρξη.
 
ΠΤΩΣΗ: Ολίγον προ μεσημβρίας χθες εις το Π. Φάληρον συνέβη αεροπορικόν ατύχημα το οποίον είχεν ως αποτέλεσμα τον κατά το μάλλον ή ήττον σοβαρόν τραυματισμόν του πιλότου και των δύο επιβατών του. […] Μόλις όμως [το υδροπλάνο] έφθασεν ακριβώς άνωθεν της επί της οδού Εσπέρου οικίας Πετροπούλου, οι παρακολουθούντες την πτήσιν του ιδιώται ήκουσαν τον κρότον εξατμίσεως της μηχανής και είδον το υδροπλάνον να χάνη την ευστάθειάν του και να κατέρχεται ελικοειδώς προς το έδαφος.