ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 21-9-1931

ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ: Hδη ότε η μεγάλη καταστροφή εκτεταμένης δασικής εκτάσεως της Αττικής συνετελέσθη και ίσως να ελησμονήθη υπό του πολλού κόσμου, το κακόν εν τούτοις εγένετο, καθόσον με την αποψίλωσιν των πρασίνων εκτάσεων φυγαδεύεται όχι μόνον η υγεία μας, αλλά και αύτη η ύπαρξις του πληθυσμού. Ενώ καταβάλλονται προσπάθειαι προς δημιουργίαν φυτωρίων και προπαγανδίζεται υπό των φιλοδασικών σωματείων η αγάπη προς το πράσινο, έρχεται εν τούτοις η μοιραία στιγμή και μια πυρκαϊά τα μεταβάλλει όλα εις στάχτη. Προ της τοιαύτης αλματώδους καταστροφής εκ των πυρκαϊών πρέπει να ληφθώσι δρακόντεια μέτρα περί δασών. Μέτρα ικανά να περισώσουν ό,τι είνε δυνατόν να περισωθή και να προστατεύσουν εκ μελλοντικών πυρκαϊών τας υπολειφθείσας εισέτι δασικάς εκτάσεις.
 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ: Ασυρματογράφημα εκ Βερολίνου, ληφθέν και ενταύθα χθες τη νύχτα, αναφέρει ότι η Αγγλική Κυβέρνησις καταθέτει εντός της ημέρας εις την Βουλήν των Κοινοτήτων νομοσχέδιον περί σταθεροποιήσεως της τιμής της αγγλικής λίρας. Η Κυβέρνησις, καταθέτουσα το νομοσχέδιον, θα προβή εις την δήλωσιν ότι τας οιασδήποτε πιστώσεις, τας οποίας ήθελε λάβη εκ του εξωτερικού θα αποδώση εις νόμισμα υπολογιζόμενον επί τη βάσει του χρυσού.