ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 25-9-1931

ΚΤΕ: […] το ζήτημα της περαιτέρω εξελίξεως της κινεζο-ιαπωνικής ρήξεως εξέφυγεν των χειρών των υπευθύνων κυβερνήσεων. Ούτω λέγεται ότι ο Ιάπων αρχηγός της κατοχής εν Μαντζουρία ενεργεί αυτοβούλως και από συμφώνου μετά των Σοβιέτ, όπως Ιάπωνες και Ρώσοι καταλάβουν και διανείμουν την Μαντζουρίαν. Οι Κινέζοι στρατιωτικοί καταρτίζουν μεραρχίαν η οποία πρόκειται να επιτεθή εναντίον των Ιαπώνων. Οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι στρατηγοί είνε σαφές ότι ωθούν προς μίαν γενικωτέραν σύρραξιν. Ουδέποτε η Κ.Τ.Ε. [φωτ.] διήλθε δραματικωτέρας στιγμάς. Η «Εφημερίς της Γενεύης» υπενθυμίζει τα επεισόδια της Κερκύρας, του ελληνοβουλγαρικού επί Παγκάλου και της Βολιβίας και γράφει ότι αν το κινεζο-ιαπωνικόν επεισόδιον δεν διακανονισθή η Κ.Τ.Ε. είνε πλέον νεκρά, οπότε ματαιούται η ιδέα του αφοπλισμού, αλλοίμονον δε εις την Ευρώπην και τον κόσμον!
 
ΑΠΕΡΓΙΑ: Εις την αίθουσαν του Εργατικού Κέντρου συνήλθον χθες εις γενικήν συνέλευσιν οι ιδιοκτήται ταξί και η Διοίκησις του Συνδέσμου των Τροχιοδρομικών. […] Η συνέλευσις ενέκρινεν ομοφώνως ψήφισμα, διά του οποίου διαμαρτύρεται διά την αδιαφορίαν της Κυβερνήσεως και αποφασίζει την κήρυξιν απεργίας του αυτοκινητιστικού και τροχιοδρομικού κόσμου. Οι συγκεντρωθέντες εζητωκραύγασαν επανειλημμένως υπέρ της απεργίας.