ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 28-9-1931

ΕΓΚΑΡΔΙΟΤΗΤΑ: Η δεξίωσις η γενομένη προς τους κ.κ. Λαβάλ και Μπριάν εις Βερολίνον τόσον εκ μέρους των επισήμων κύκλων όσον και εκ μέρους του λαού υπήρξεν ιδιαιτέρως εγκάρδιος και θερμή. […] Η γαλλογερμανική συνεργασία –είπεν [ο καγκελάριος Μπρύνινγκ]– έχει ιδιαιτέραν σπουδαιότητα διά την αντιμετώπισιν της σημερινής κρίσεως. Ετόνισε ότι η ειλικρινής συνεργασία των δύο κρατών θα παγιώση την ευρωπαϊκήν ειρήνην, θα είχε δε ως αποτέλεσμα τον διακανονισμόν των εκ του πολέμου προελθουσών διαφορών. Ο κ. Λαβάλ απαντών, ηυχαρίστησε διά την γενομένην θερμήν δεξίωσιν. «Εχομεν πλήρη συνείδησιν –είπεν– της μεγίστης σπουδαιότητος ην ενέχει η διά πρώτην φοράν παρουσία Γάλλων υπουργών εις το Βερολίνον από της εποχής του Βερολινείου συνεδρίου. Το παράδειγμα της συνεργασίας της Γαλλίας και της Γερμανίας θα ασκήση ενεργόν επίδρασιν επί των άλλων εθνών. Η οικονομική δε συνεργασία, πλην της ευημερίας των δύο χωρών μας, θα παγιώσει και την παγκόσμιον τάξιν και ειρήνην».
 
ΕΛΕΓΧΟΣ: Κατά την σύσκεψιν κατηρτήσθη το προαναγγελθέν από της χθες νομοθετικόν διάταγμα το αποβλέπον εις την εξασφάλισιν της σταθεροποιήσεως. Δι’ αυτού καθιερούται [στην Ελλάδα] έλεγχος επί του εξαγομένου και του εισαγομένου συναλλάγματος.