ΑΠΟΨΕΙΣ

30-9-1931

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ: Ο θηλυκός κόσμος και οι νεαροί συμπολίται διαμαρτύρονται ζωηρότατα. Τι κατάστασις είνε αυτή; Οι επιχειρηματίαι δεν ξέρουν τη δουλειά τους! Το Φθινόπωρον ενεφανίσθη, το κρύο έχει αρχίση να γίνεται αρκετά ενοχλητικόν ιδίως την νύκτα και όμως οι χειμερινοί κινηματογράφοι δεν εννοούν ακόμη ν’ ανοίξουν τας πύλας των. Και οι θαυμασταί των θελκτικών άστρων, των μοιραίων γυναικών, των «βαμπ» και των «γκερλς» και αι θαυμάστριαι του Ραμόν Νοβάρρο [φωτ.] και όλων των δονζουανικών τύπων οι οποίοι παρελαύνουν συνήθως επί της οθόνης, ανυπομονούν και διαμαρτύρονται. Καλούνται όθεν οι κ.κ. επιχειρηματίαι να επισπεύσουν όσον ειμπορούν περισσότερον τας προετοιμασίας των.
 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ: Η είδησις καθ’ ην η Γιουγκοσλαυϊκή Κυβέρνησις απεφάσισε την απαγόρευσιν της διαμετακομίσεως διά μέσου του γιουγκοσλαυϊκού εδάφους αντικειμένων όπως ζώντα ζώα, νωπά και κατεψυγμένα κρέατα και ακατέργαστα δέρματα προερχόμενα εκ Βουλγαρίας και προοριζόμενα διά τα κράτη της Δύσεως, ιδίως δε διά την Ελβετίαν και Ιταλίαν, επροξένησε μεγάλην συγκίνησιν εις τους εμπορικούς κύκλους της Σόφιας. Αι πλείσται των εφημερίδων παρατηρούν ότι η στάσις αύτη της Γιουγκοσλαυΐας ισοδυναμεί προς κήρυξιν πολέμου εν τοις Βαλκανίοις.