ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν στην «Κ» 3 – 10 – 1931

90-chronia-prin-stin-k-3-10-1931-561522625

ΕΜΠΟΡΙΟ: Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου – Απεκαλύφθη σήμερον ότι από τας ημέρας της ενάρξεως της συναλλαγματικής κρίσεως διάφοροι έμποροι εξήγαγον εμπορεύματα εις τας λοιπάς βαλκανικάς χώρας και ιδίως εις την Σερβίαν και την Αλβανίαν [φωτ. Τίρανα] ερχόμενοι εις απ’ ευθείας επαφήν με τους αγοραστάς και εισπράττοντες το αναλογούν συνάλλαγμα άνευ της μεσολαβήσεως των Τραπεζών. Επίσης επώλουν εμπορεύματα εις ενταύθα αντιπροσώπους των βαλκανικών κρατών οίτινες είχον καταθέσεις εις συνάλλαγμα εις τας ενταύθα Τραπέζας εισπράττοντες πάλιν εις συνάλλαγμα το αντίτιμον των εμπορευμάτων. Τα περισσότερα εμπορεύματα εκ των ούτως εξαχθέντων είνε εκ των εν τη ελευθέρα ζώνη ευρισκομένων.
 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ: Τηλεγραφήματα εκ Κων/πόλεως αγγέλλουν ότι κατά πληροφορίας εγκύρου πηγής ο Τρότσκυ, όστις, ως γνωστόν, διαμένει εις την νήσον Πρίγκηπον της Προποντίδος, επανειλημμένως επεσκέφθη κατά τους τελευταίους μήνας τον τέως βασιλέα του Αφγανιστάν Αμανουλλάχ. Εκ των επισκέψεων τούτων εδημιουργήθη η εντύπωσις μεταξύ των τουρκικών κύκλων ότι ο Τρότσκυ εν συνεργασία μετά του Αμανουλλάχ προκατασκευάζουν την έκρηξιν επαναστατικού κινήματος εις το Αφγανιστάν. Επίσης αμφότεροι αλληλογραφούν μετά τινών προσώπων εν Αφγανιστάν. Προστίθεται ότι ο Αγγλος πρεσβευτής προέβη εις διάβημα παρά τη τουρκική κυβερνήσει ζητών την φρούρησιν του Τρότσκυ.    
 
ΟΛΙΓΟΝ ΕΛΛΑΣ: Φυλάκισις τριών μηνών και πρόστιμον εξ ίσου αισθητόν θα επιβάλλεται εις τους αισχροκερδούντας επί των τροφίμων και εις τους αποκρύπτοντας είδη της πρώτης ανάγκης εν Αγγλία, κατά τας χθεσινάς τηλεγραφικάς ειδήσεις. Ωστε και εκεί λοιπόν συμβαίνουν τα ίδια; Αλλ’ εν τοιαύτη περιπτώσει αντί να γίνωμεν ημείς μικρά Αγγλία, αρχίζει να μεταβάλλεται η γηραιά Αλβιών ολίγον τι εις Ελλάδα!