ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 13–10–1931

90-chronia-prin-13-10-1931-561536389

ΧΡΥΣΟΣ: Χάρις εις τα μέτρα διά την προστασίαν της δραχμής κινδυνεύουν να κηρύξουν καταναγκαστικήν απεργίαν οι οδοντοϊατροί της Ελλάδος. Πώς θα σφραγίζουν χωρίς χρυσόν τους οδόντας; Ενεφανίσθη λοιπόν μία επιτροπή οδοντοϊατρών εις το Πολιτικόν Γραφείον και εζήτησε να γίνη δεκτόν το αίτημά των περί παροχής χρυσού, αίτημα ενδιαφέρον άλλως τε μέγα μέρος συμπολιτών.

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΙ: Ζωηρόταται ανησυχίαι εκδηλούνται πανταχόθεν διά την εσωτερικήν κατάστασιν της Γερμανίας. Διότι προβλέπεται υπό των Αγγλων ιδία ότι η νέα Κυβέρνησις δεν θα τύχη ψήφου εμπιστοσύνης εμφανιζομένη προ του Ράιχσταγκ. Οπότε υπάρχει μεγίστη πιθανότης ότι ο δόκτωρ Μπρύνιγκ θ’ αδιαφορήσει προς την δυσμενή ταύτην ψήφον και θα εξακολουθήση κυβερνών άνευ κοινοβουλίου κυρήσσων απροκάλυπτον δικτατορίαν. Αλλ’ εν τοιαύτη περιπτώσει ενδεχόμενον είναι να βρεθή εν τω μέσω διζύγου, της άκρας Δεξιάς και της άκρας Αριστεράς, ίσως δε και όλης της Αριστεράς. Και τότε, τότε ο Θεός σώζοι την Γερμανίαν…

ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ: Η κυβερνητική απόφασις περί περικοπής των γλίσχρων μισθών των δημοσίων υπαλλήλων προεκάλεσε μέγαν ερεθισμόν εις τας τάξεις των. Αι μέχρι σήμερον ανεπίσημαι συνεννοήσεις μεταξύ των υπαλληλικών οργανώσεων αρχίζουν να λαμβάνουν την φυσικήν αυτών κατεύθυνσιν.