ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν στην «Κ»: 24 – 10 – 1931

ΕΛΠΙΔΕΣ: Κατά τα τηλεγραφήματα των Γάλλων ανταποκριτών οι οποίοι συνώδευσαν τον κ. Λαβάλ εις την Αμερικήν [φωτ.], δικαιολογούνται πολλαί ελπίδες διά τα αποτελέσματα των συνομιλιών του μετά του Προέδρου κ. Χούβερ. Αι συνομιλίαι των δύο πολιτικών θα διεξαχθούν κατ’ ιδίαν και παρουσία μόνον δύο διερμηνέων. Κυρίως θα στραφούν περί το ζήτημα του αφοπλισμού επί του οποίου η Γαλλία είνε αποφασισμένη να μη υποχωρήση επιμένουσα εις το ζήτημα της ασφαλείας της.

ΚΥΠΡΟΣ: [..] το επαναστατικόν κίνημα της Κύπρου φαίνεται επεκτεινόμενον ταχέως εις όλην την νήσον, παρά την άφιξιν ισχυρών αγγλικών στρατιωτικών τμημάτων […]. Οι επαναστάται έχουν επί κεφαλής ιερείς κρατούντας τον σταυρόν. Αι στρατιωτικαί αρχαί ετοποθέτησαν συρματοπλέγματα προ των δημοσίων κτιρίων. Καθ’ όλην την ημέραν οι κώδωνες των εκκλησιών ήχουν καλούντες τον λαόν εις εξέγερσιν. Από της μεσημβρίας της σήμερον εκηρύχθη ο στρατιωτικός νόμος. Μετά την 7ην εσπερινήν η κυκλοφορία εις τας οδούς απαγορεύεται. Επίσημον ανακοινωθέν του υπουργείου Αποικιών επί της εν Κύπρω καταστάσεως αναφέρει ότι αι ταραχαί της Πάφου και αι συγκρούσεις της Λευκωσίας, όπου καθ’ α ανηγγέλθη, εκάη το διοικητήριον, είνε ακριβείς, με την διαφοράν ότι δεν εσημειώθησαν ανθρώπινα θύματα. Η τάξις αποκατεστάθη άμα τω κατάπλω πολεμικών.

ΔΕΛΤΙΑ: Το εκπαιδευτικόν συμβούλιον απεφάσισε την σύστασιν επιτροπής διά την εφαρμογήν των νεωτάτων εκπαιδευτικών μεθόδων. Οι μαθηταί θα εφοδιασθούν με ατομικά δελτία επί των οποίων θα αναγράφεται η σωματική, διανοητική και ψυχική των κατάστασις. Αλλά με την απλήν επί δελτίων αναγραφήν όλων τούτων είνε προφανές ότι δεν πρόκειται να σημειωθή καμμιά βελτίωσις. Θα ήτο προτιμότερον να καταρτισθούν ατομικά δελτία διδασκάλων διά να πληροφορούνται οι γονείς από ποιους διδάσκονται τον αναλφαβητισμόν και τας νεωτεριστικάς ιδέας τα τέκνα των.