ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 2-11-1931

ΦΑΣΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΙ: Ενώ ο Ιταλός υπουργός των Εξωτερικών κ. Γκράντι ευρίσκεται εις την γερμανικήν πρωτεύουσαν διεξάγων συνεννοήσεις μεγίστης σοβαρότητος με τους εκπροσώπους του γερμανικού έθνους, ενδιαφέρει να εξετασθή η ακριβής φύσις των σημερινών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας. Την 3ην παρελθόντος Ιουνίου, ομιλών προ της Γερουσίας ο κ. Γκράντι, είχε καθορίσει ως εξής την στάσιν της Ιταλίας έναντι της Γερμανίας. «[…] Πιστεύομεν ότι μια Γερμανία πολιτικώς ήσυχος και οικονομικώς εξυγιανομένη είνε στοιχείον ισορροπίας όχι μόνον ωφέλιμον, αλλ’ απαραίτητον διά την ειρήνην και την σταθερότητα της Ευρώπης».

ΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΑ: ∆υνατόν να επινοηθούν και άλλαι μέθοδοι αμύνης, επί παραδείγματι μεγάλαι αεριστικαί μηχαναί, αι οποίαι αντλούν αμόλυντον αέρα εις 30-40 μέτρα από του εδάφους, όπως συμβαίνει εις τα μεταλλεία. Δεν αποκρύπτομεν ότι τα μέτρα ταύτα είνε ολίγον τι πρόσκαιρα και η καλλίτερη άμυνα θα ήτο μια διεθνής συνεννόησις, κατά την οποίαν, εάν η ανθρωπίνη ηλιθιότης έφερε πάλιν νέον πόλεμον, να απαγορευθούν τα οξυγόνα. Η απόφασις αύτη διετυπώθη. Θα τηρηθή όμως;