ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 3-11-1931

ΕΠΕΤΕΙΟΣ: Αι ποικίλαι τελεταί, αι οποίαι λαμβάνουν χώραν τας ημέρας αυτάς επί τη ενάτη επετείω της πορείας των φασιστών προς την Ρώμην, ενθυμίζουν πρωτίστως τα κυριώτερα γεγονότα, τα οποία διεδραματίσθησαν κατά τας ιστορικάς εκείνας ημέρας του τέλους Οκτωβρίου 1922. Η κοινοβουλευτική και κυβερνητική κατάστασις ήτο από τας πλέον συγκεχυμένας. Ο πρόεδρος της τότε κυβερνήσεως κ. Φάκτα, ηγωνίζετο να επικρατήση εν μέσω κομμάτων με ίσας περίπου δυνάμεις, τα οποία αλληλοεσπαράσσοντο. Και τότε, διά μιας, ο φασισμός, διαθέτων 200.000 ενόπλων ανδρών, ηξίωσε την αρχήν. Κατά διαταγήν του αρχηγού των οι μελανοχίτωνες συνεκεντρώθησαν εις τα περίχωρα της Παδούης και ήρχισαν την πορείαν των προς την Ρώμην.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Ως ανεκοίνωσεν η στατιστική υπηρεσία του δήμου Πειραιώς, κατά το λήξαν α΄ εξάμηνον του 1931 εσημειώθησαν εις τον Πειραιά 79 θάνατοι εκ καρκίνου έναντι 76 της αντιστοίχου εξαμηνίας του παρελθόντος έτους, ήτοι 3 θάνατοι επί 10.000 κατοίκων. Η μέση ηλικία θνητότητος εκ καρκίνου κατά την άνω περίοδον είνε το 59ον έτος.