ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 4-11-1931

ΤΕΧΝΗΤΗ ΩΡΑΙΟΤΗΣ: Ζωηρότατον ενδιαφέρον προκαλεί κατ’ αυτάς η ανατέλλουσα επιστήμη της αισθητικής χειρουργικής η οποία σημειώνει καθ’ ημέραν νέας προόδους και μας υπόσχεται ότι παρά το παλαιόν γνωμικόν που λέγει πως «ό,τι κάνει η φύσις είνε καλά». […] Η χειρουργική αυτή επέμβασις προς επιδιόρθωσιν των κακοζήλων φυσιογνωμιών έχει όμως και τους εχθρούς της, οι οποίοι διατείνονται ότι η φυσική ασχημία είνε συμπαθεστέρα από την τεχνητήν ωραιότητα. Οτι η ρις του Φραγκίσκου πρώτου παρ’ όλας τας διαστάσεις της δεν ημπόδισε τον κάτοχόν της να είνε γόης και κατακτητής γυναικών […].

ΕΥΘΥΝΗ: Μας εκπλήσσει, αν μη τι άλλο, η σχετική προς το πάθημα του «Αβέρωφ» ανακοίνωσις του κ. Υπουργού των Ναυτικών. Διότι εν αυτή λέγει ότι «κατά τα κρατούντα έθιμα καταλογίζεται εις τον Αρχηγόν του Στόλου ηθική ευθύνη, οσάκις επιβαίνει πλοίου το οποίον υπέστην ατύχημα». Ατυχώς όμως ούτε τα «κρατούντα έθιμα» ισχύουν εις την προκειμένην περίπτωσιν, ούτε απλώς πρόκειται περί ευθύνης ουσιαστικής την οποίαν καθορίζει ουχί έθιμον κρατούν αλλ’ αυτός ο Κανονισμός της υπηρεσίας των Πολεμικών πλοίων.