ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 6-11-1931

ΙΔΑΝΙΚΑ: […] Ο γερμανικός λαός είνε ήδη έτοιμος διά κάθε θυσίαν, αλλά υπό τον όρον αι θυσίαι αύται να δίδωνται εν ονόματι ενός ιδανικού. Κανείς δεν είνε διατεθειμένος να συνεισφέρη εις το δημόσιον απλώς και μόνον διά να προχωρή όπως-όπως εις μιαν αβέβαιον κατεύθυνσιν. Η ανάγκη αυτή εδημιούργησε τον Χίτλερ. Ο αρχηγός του γερμανικού φασισμού υπήρξε στόχος της πλέον ποικιλλομόρφου πολεμικής. Τον απεκάλεσαν τυχοδιώκτην, καιροσκόπον, δημαγωγόν, εκμεταλλευτήν, ιδεολόγον, προφήτην, σωτήρα της Γερμανίας κ.λπ. Τι είνε τέλος πάντων απ’ όλα αυτά; […] Οι οπαδοί του πληθύνονται. Συγκεντρώνει περί αυτόν κατά προτίμησιν τους νέους εις τους οποίους εμπνέει τον ενθουσιασμόν προς τα εθνικά ιδανικά, και το αίσθημα της απολύτου πειθαρχίας εις το πολιτικόν πρόγραμμα του κόμματος.

ΚΑΣΤΑΝΑ: Τα κάστανα, εκτός του ότι αποτελούν εθνικήν τροφήν του Ελληνος, είνε και διακοσμητικά στοιχεία της αθηναϊκής γωνίας. Διότι τα κάστανα διά να ψηθούν χρειάζονται φουφούς, της οποίας να επιμελήται ο καστανάς, φέρων κάππαν αδιαπέραστον και κρατών τσιμπίδαν εις την δεξιάν. Ταύτα πάντα –καστανάς, κάππα, τσιμπίδα, φουφού– αποτελούν γραφικάς λεπτομερείας της αθηναϊκής ζωής.