ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 9–11–1931

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ: Τα εγκυρότερα όργανα του Ευρωπαϊκού τύπου ισχυρίσθησαν έκτοτε και ισχυρίζονται ακόμη, ότι οι λόγοι οι οποίοι επέβαλον την μεταβολήν της απροσχηματίστου απολυταρχίας εις προσχηματικήν, υπήρξαν κυρίως οικονομικοί. Η κυβέρνησις του Βελιγραδίου εις τας αιτήσεις της διά την σύναψιν νέου δανείου, του οποίου άμεσον ανάγκην έχει η χώρα […], συνήντησε κατ’ αρχήν την άρνησιν των τραπεζιτών, οι οποίοι και υπέδειξαν την κατά τρόπον ολιγώτερον απολυταρχικόν διαμόρφωσιν του καθεστώτος. Η υπόδειξις υπήρξεν απερίφραστος και προεκάλεσε την απόφασιν της 3ης Σεπτεμβρίου. Επισήμως βεβαίως διεκηρύχθη ότι ο βασιλεύς Αλέξανδρος ωδηγήθη εις τας αποφάσεις της 3ης Σεπτεμβρίου του 1931 μετά την διαπίστωσιν της εκπληρώσεως των σκοπών τους οποίους επεδίωκε η μεταβατική περίοδος της απολυταρχικής διακυβερνήσεως.

ΑΡΙΣΤΕΙΟ: Οι αριστεύσαντες εις τας τμηματικάς εξετάσεις των άποροι φοιτηταί εκλήθησαν από την Πρυτανείαν του Πανεπιστημίου να υποβάλουν, εάν θέλουν, τας αιτήσεις των διά το φοιτητικόν συσσίτιον. Οι άποροι αριστείς προς αμοιβήν θα υποστούν την καταδίκην να σιτίζωνται εις το φοιτητικόν συσσίτιον!

ΑΝΗΣΗΧΙΑΙ: Ζωηραί ανησυχίαι αρχίζουν να εκδηλούνται μεταξύ και αυτών πλέον των λαϊκών τάξεων της Αγγλίας διά την συνεχιζομένην πτώσιν του εθνικού νομίσματος.