ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 10-11-1931

ΜΟΥΚΔΕΝ: Από ετών διάφορα μικροεπεισόδια εσημειώθησαν την μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας διάστασιν, δημιουργούντα ψυχρότητα μεταξύ Κίνας και Ρωσσίας, εγείροντα φράγμα ανυπέρβλητον μεταξύ Ρωσσίας και Ιαπωνίας, προσθέτοντα νέας συμφοράς εις την αθλίαν κατάστασιν του κινεζικού λαού. Η πρόσφατος κατάληψις του Μούκδεν από τα ιαπωνικά στρατεύματα, κατόπιν της αναγγελθείσης αποπείρας Κινέζων στρατιωτών, όπως ανατινάξουν τμήμα της νοτιομαντζουριανής σιδηροδρομικής γραμμής [φωτ.], δεν είνε ειμή εν απλούν επεισόδιον. Και τα τοιαύτα επεισόδια εσημειούντο με μοιραίαν κανονικότητα από τινος. Προ διετίας ανωμαλίαι προκληθείσαι βορείως του Μούκδεν, εις το Χαρμπίν, ήγαγον τα Σοβιέτ εις την αποστολήν στρατού εις την βόρειον Μαντζουρίαν διά την κατάληψιν του ανατολικού Μαντζουριανού σιδηροδρόμου, την δι’ υδάτων κατάκλυσιν των εκεί μεταλλείων και την ταπείνωσιν του Μαντζουριανού στρατού.

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: Επιτροπή σεισμοπαθών της Ευβοίας, παρουσιασθείσα χθες ενώπιον του κ. Πρωθυπουργού [Ελευθερίου Βενιζέλου], εξέφρασε προς αυτόν την ευγνωμοσύνην της σεισμοπλήκτου περιφερείας. Τι απήντησεν εις την επιτροπήν ο κ. Πρωθυπουργός δεν εγνώσθη. Φανταζόμεθα όμως πόσον θα εξεπλάγη και ο ίδιος όταν ήκουσε να του εκφράζουν την ευγνωμοσύνην των άνθρωποι υπέρ των οποίων δεν έπραξεν απολύτως τίποτε.