ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 11-11-1931

ΑΜΦΙΒΙΟ: Εις τον τομέα των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων εσημειώθη νέα πρόοδος. Κατεσκευάσθη ένα τανκ διά τον Βρεττανικόν στρατόν, το οποίον προχωρεί και επί της ξηράς και επί της θαλάσσης. Κατά τας τελευταίας δοκιμάς αι οποίαι έγιναν εις τον Τάμεσιν, το περίεργον αυτό αμφίβιον, απεδείχθη ότι δύναται να διανύση 40 μίλια καθ’ ώραν επί της ξηράς και 6 μίλια εντός του ύδατος. Αναρριχάται επί ανωφερείας 30 μοιρών συνεχώς και 45 μοιρών κατά διακεκομμένα διαστήματα.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ: […] ανευρέθη εις την επί του όρους Μελά ιεράν μονήν του Σουμελά η εικών της Θεοτόκου, η θεωρουμένη ως «ιστορηθείσα υπό του αποστόλου Λουκά» και αναγομένη εις το έτος 386 μ.Χ. περίπου. Ο άγιος Τραπεζούντος κ. Χρύσανθος εν συνεννοήσει μετά του υπουργείου των Εξωτερικών διηυκόλυνε τον εις Σουμελά μονάσαντα κληρικόν Αμβρόσιον και κατόπιν χορηγηθείσης αδείας υπό της τουρκικής κυβερνήσεως, επετεύχθη η ανεύρεσίς της υπό τα ερείπια της μονής εις το μέρος όπου είχαν ταφή τα ιερά κειμήλια της μονής εντός ειδικού κιβωτίου.

ΣΤΕΡΛΙΝΑ: Ο λόγος του Aγγλου πρωθυπουργού περιέχει και μίαν απρόοπτον πληροφορίαν: ότι η στερλίνα δεν πρόκειται να σταθεροποιηθή εις το προσεχές μέλλον.