ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 12-11-1931

ΤΟ ΚΕΡΑΚΙ: Ανακοινούται, ευτυχώς, εκ της ιεράς Μητροπόλεως, ότι το μονοπώλιον του κηρού δεν πρόκειται να θίξει τα συμφέροντα των ναών. Το καταρτισθέν νομοσχέδιον δεν προνοεί περί του καθαρού κηρού, αλλά των κηρωδών υλών και δι’ αυτάς καθιέρωσεν την μονοπώλησιν. Ας πληροφορηθούν λοιπόν οι φιλόθρησκοι χριστιανοί ότι δεν κινδυνεύει το κεράκι της εκκλησίας. Αλλά μετά τον νεωτερισμόν του ηλεκτροφωτισμού μήπως παίζει πλέον κανένα ρόλον το κερί περί της παλαιάς παραδόσεως!

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Χθες καθ’ ην ώραν επί της Αγγλικής Πρεσβείας εκυμάτιζεν η Βρεττανική σημαία προς εορτασμόν της 13ης επετείου της ανακωχής του μεγάλου πολέμου του διεξαχθέντος εν ονόματι της «πολιτικής ηθικής» και της «αυτοδιαθέσεως των λαών» θλιβεραί σκηναί διεδραματίσθησαν εις μικράν απόστασιν από του μεγάρου της εορταζούσης Μ. Δυνάμεως. […] Αι αστυνομικαί αρχαί ηναγκάσθησαν να τοποθετηθούν κουστωδοί της πτερυγιζούσης σημαίας των ωραίων ιδανικών λόγω της αντιφάσεως εις την οποίαν περιέπιπτεν κατά την χθεσινήν ημέραν καθ’ ην ολόκληρος ο Ελληνικός λαός συνήρχετο διά να διατυπώση την ευχήν της απελευθερώσεως των 240.000 υποδούλων Ελλήνων από τους βανδαλισμούς της εν Κύπρω αγγλικής διοικήσεως.