ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 13-11-1931

ΚΟΡΣΙΚΗ: Ισχυροτάτη στρατιωτική δύναμις υπό τας διαταγάς στρατηγού διετέθη υπό της Γαλλικής Κυβερνήσεως διά την εξόντωσιν της ληστείας εις την νήσον Κορσικήν [φωτ.] και ολόκληρος εκστρατεία διωργανώθη με σύμπραξιν πολεμικού στολίσκου και αεροπλάνων! Ήρχισε λοιπόν προ ολίγων ημερών εκστρατεία και έλαβε χώραν η πρώτη μάχη συνισταμένη εις πολιορκίαν και εκπόρθησιν ενός φρουρίου εντός του οποίου είχεν οχυρωθή ογδοηκονταμελής ληστρική συμμορία. Παραλλήλως δε προς τας πολεμικάς αυτάς ενεργείας εγένοντο και δικαστικαί, έλαβε δε χώραν η σύλληψις πλέον των εκατόν ανθρώπων ως σχετιζομένων με τας συμμορίας.

ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΕΠΕΛΑΣΙΣ: Πύργος, 12 Νοεμβρίου – Ολόκληρος η πόλις από πρωίας είνε ανάστατος και έχει βυθισθή εις το πένθος συνεπεία αιματηρών σκηνών τας οποίας προεκάλεσεν η έφιππος αστυνομική δύναμις ενεργήσασα επέλασιν κατ’ αόπλων χωρικών και επαγγελματιών, εκ των οποίων ετραυματίσθησαν υπερπεντήκοντα. […] Μόλις όμως οι διαδηλωταί έφθασαν εις την προ του Δημαρχείου πλατείαν κατόπιν διαταγής του μοιράρχου υποδιοικητού της χωροφυλακής, απόσπασμα εκ τριάκοντα εφίππων χωροφυλάκων ενήργησεν απροόπτως επέλασιν με γυμνάς τας σπάθας, όπως τους διαλύση. Οι χωροφύλακες καλπάζοντες επέπεσαν κατά των διαδηλωτών, πολλοί των οποίων παρασυρθέντες εποδοπατήθησαν και ελακτίσθησαν υπό των ίππων.