ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 16-11-1931

ΘΕΡΜΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Τηλεγραφήματα εκ Ρέιμς αγγέλλουν, ότι οι παλαιοί γάλλοι πολεμισταί της πόλεως ταύτης, απέδωσαν εις τους παλαιούς Βυτεμβεργιανούς πολεμιστάς την δεξίωσιν την οποίαν ωργάνωσαν προς τιμήν των ούτοι κατά το παρελθόν έτος εις την Στουτγάρδην. Δεξίωσις ωργανώθη προς τιμήν των Βυτεμβεργιανών εις το Δημαρχείον. Επηκολούθησεν είτα γεύμα εις το οποίον παρεκάθησαν αντιπρόσωποι των παλαιών πολεμιστών Γερμανίας, Αγγλίας, Αυστρίας, Ηνωμ. Πολιτειών, Ιταλίας, Πορτογαλλίας και Γαλλίας. […] «Συνήλθομεν –τηλεγραφούν– εις την μαρτυρικήν αυτήν πόλιν, όπως διατρανώσωμεν την θέλησίν μας υπέρ της διεθνούς συμφιλιώσεως».

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: «Παιδικόν θέατρον» είνε ένας τρόπος του λέγειν. Τούτο κυρίως έπρεπε να ονομασθή συμφώνως με τας αρχάς του Παιδικόν Σχολείον. Διότι τα παιζόμενα έργα δεν θα έχουν σκοπόν ψυχαγωγικόν μόνον, αλλά κυρίως παιδαγωγικόν. Τα έργα θα παίζωνται από τα ίδια τα παιδιά, από ενηλίκους, ερασιτέχνας και από ηθοποιούς επαγγελματίας, οι οποίοι θα δύνανται καλίτερα να διερμηνεύουν τα παιδικά έργα. Τα αναβιβαζόμενα έργα θα εγκρίνωνται κατόπιν διαγωνισμού με βραβείον 500 χιλιάδων δραχμών ούτως ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ως προς την γνησιότητά των και την παιδαγωγικήν των αξίαν.