ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν στην «Κ»: 28 – 11 – 1931

ΖΕΠΠΕΛΙΝ: Εις το Φρειντριχσχάφεν ναυπηγείται εντατικώς το νέον Ζέππελιν ΙΖ 129, το οποίον θα είνε κατά πολύ µεγαλείτερον από το προγενέστερον. Θα έχη 248 µέτρων µήκος και 41,2 διάµετρον αντί 236 και 30,5 του Κόµητος Ζέππελιν που επεχείρησε το ταξείδιον εις τον Πόλον. Το εκτόπισµά του θα είνε 200.000 κ.µ. αντί 137.000. Αι αποθήκαι της βενζίνης, του ύδατος και αι καµπίναι του πληρώµατος θα είνε εις το κύτος του αεροπλοίου. Θα δύναται να µεταφέρη πλην των ανδρών του πληρώµατος 50 επιβάτας, οι οποίοι θα έχουν εις την διάθεσίν των µιαν τραπεζαρίαν, αναγνωστήριον και καµπίνας µε όλα τα κοµφόρ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ: Ευλαβής προ του τάφου των Εξ θυμάτων της φυγάδος και δολοφόνου Επαναστάσεως του 1922 η Ελλάς –αυτή η οποία απέμεινεν αξία του ωραίου ονόματός της– θα ενθυμηθή σήμερον πάλιν τας σκιάς των Μαρτύρων εκείνων, οι οποίοι εργασθέντες, μοχθήσαντες, αγωνισθέντες, λευκανθέντες εν τη υπηρεσία του Εθνους, έπεσαν τέλος υπό τας σφαίρας ενός αποσπάσματος το οποίον, άτιμον και οικτρόν, εξώθει οικτρά και άτιμος σπείρα Δοσιλόγων τότε, τώρα και πάντοτε ενώπιον του Ελληνισμού.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ: Κατατίθεται την προσεχή εβδοµάδα εις την Βουλήν υπό των υπουργών Οικονοµικών και Προνοίας το νομοσχέδιον περί αποζημιώσεως των ιδιοκτητών των απαλλοτριωθέντων εκτάσεων δι’ αστικήν αποκατάστασιν των προσφύγων. Διά του νομοσχεδίου ορίζεται ότι εκδίδεται υπό του Δημοσίου δάνειον εις σειράς εξ 100 εκατομ. εκάστης διά την αποζημίωσιν των απαλλοτριωπλήκτων ιδιοκτητών. Αι σειραί θα εκδίδονται εφόσον εκδικάζωνται υπό των δικαστηρίων αι αποζημιώσεις. Ο τόκος του δανείου θα είναι 6% η δε προθεσμία εξοφλήσεως αυτού 30ετής. Το κάθε μερίδιον θα πληρώνεται εκάστην 1ην Μαΐου και 1ην Νοεμβρίου, οπότε και θα ενεργούνται αι κληρώσεις ομολογιών διά την πληρωμήν των εις το άρτιον.