ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 4–12–1931

ΜΟΝΤΑΓΚΙΟΥ ΝΟΡΜΑΝ: Κατά τα τελευταία τηλεγραφήματα, η τελευταία ραγδαία υποτίμησις της λίρας εκλόνισε σοβαρώς την θέσιν του Διοικητού της Τραπέζης της Αγγλίας –του Σιωπηλού Ανθρώπου, ως αποκαλείται– κ. Μόνταγκιου Νόρμαν [φωτ. δεξιά]. Η παραίτησις του κ. Νόρμαν φαίνεται ήδη βεβαία. Αντικαταστάτης του θα είνε κατά πάσαν πιθανότη ο ήδη συνδιοικητής κ. Ιωσήφ Σταμπ.

ΨΥΧΟΣ: Κατά σημερινάς πληροφορίας, εις το εσωτερικόν της Μακεδονίας ενέσκηψεν δριμύτατος χειμών λόγω της αφθόνου πτώσεως χιόνος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 1-2 βαθμούς υπό το μηδέν. Το αιφνίδιον ψύχος κατέλαβεν εξ απροόπτου τους κατοίκους των ορεινών περιφερειών. Εις πολλά χωρία οι γεωργοί δεν είχον προφθάση ακόμη να σπείρουν, εις άλλα δε, ιδίως τα ορεινότερα, οι κάτοικοι δεν είχον κάμη τας χειμερινάς των προμηθείας και ήδη παραμένουν άνευ σιτηρών, οσπρίων, ελαίου, άλατος, πετρελαίου και ξύλων. Επίσης εις την πόλιν μας το ψύχος είναι δριμύτατον και η θερμοκρασία κατήλθεν εις τους 3 βαθμούς υπέρ το μηδέν. […] Κατ’ ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας των Γεωργικών Συνεταιρισμών, η κατάστασις των κατοίκων των ορεινών χωρίων, κατόπιν του ενσκήψαντος ψύχους, είνε δραματική.