ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν στην «Κ» 5–12–1931

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΛΟΦΟ-ΝΙΑΣ: Ως είναι γνωστόν, ο κ. Βασ. Σαριδάκης, γαμβρός επ’ αδελφή του κ. Πρωθυπουργού, ότε συνεζητείτο το ζήτημα της διαδοχής του κ. Διομήδη εις την Τράπεζαν της Ελλάδος, είχε καταγγείλη την 18ην Οκτωβρίου διά της εφημερίδος «Ελεύθερος Ανθρωπος» ότι ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Τσουδερός [φωτ.] είχε σχεδιάση κατά το έτος 1911 την δολοφονίαν του κ. Βενιζέλου. Το σχέδιόν του ο κ. Τσουδερός είχε τότε ανακοινώσει εις τον Δήμαρχον κ. Μερκούρην, παρά του οποίου εζήτησεν αμοιβήν ίνα προβή εις την πραγματοποίησίν του. Ο κ. Μερκούρης όμως απέκρουσε την πρότασιν, διακόψας έκτοτε και τας σχέσεις του με τον κ. Τσουδερόν, ο οποίον τέλος και εγκατέλειψε το σχέδιόν του. Πληροφορούμεθα ότι ο κ. Πρωθυπουργός μετά την δημοσίευσιν των ανωτέρω απηύθυνεν επιστολήν προς τον κ. Τσουδερόν διά της οποίας ηξίωσεν όπως ούτος υποβάλη μήνυσιν κατά του γαμβρού του κ. Βενιζέλου, κ. Σαριδάκη, ίνα και εξακριβωθή επί του προκειμένου η αλήθεια και αποκαταστήση την θέσιν του έναντι του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως.

ΠΝΕΥΜΑ ΟΛΕΘΡΟΥ: Μια μεγάλη χώρα της Ευρώπης, η Γερμανία, ευρίσκεται εις τα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Και ο μεν Καγκελλάριος, εξακολουθών την τακτικήν του επιβάλλει ενός μηνός εκεχειρίαν εις τους πολιτικούς αγώνας προσπαθών ούτω να συνεχίση την τακτικήν της ισορροπίας υπεράνω των διαμαχομένων. Αλλ’ ο κ. Χίτλερ προετοιμάζεται δραστηρίως προς κατάληψιν της αρχής, αποστέλλει αντιπροσώπους πανταχού, διασπείρει ανατρεπτικά συνθήματα, πράττει, εν μία λέξει, το παν. Αφ’ ετέρου δε το Σοσιαλδημοκρατικόν Κόμμα απευθύνει έκκλησιν περί αμέσου συνεργασίας προς απάσας τας εργατικάς οργανώσεις, μη εξαιρουμένων των κομμουνιστικών. Κατ’ αυτόν τον τρόπον τα Κόμματα των Ακρων, συγκεντρούντα επειγόντως τας δυνάμεις των, ετοιμάζονται ήδη διά τον αγώνα της αλληλεξοντώσεως. Πνεύμα ολέθρου πνέει υπεράνω της Γερμανίας.